איסור יחוד בזוג מאורס

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

איסור יחוד בזוג מאורס

שאלה: האם מותר לזוג מאורס לשהות יחד בדירה שבה הדלת סגורה ולא נעולה.

תשובה: ראשית, יש לדעת שגם לאחר האירוסין הנהוגים היום [בשונה מזמן חז”ל, שהאירוסין היה שהיה מקדשה, ורק היה חסר נישואין], אין שום היתר לחתן בענין התקרבות לעריות בכלתו יותר מבכל אשה אחרת.

וכבר עורר על כך רבינו החפץ חיים בספרו גדר עולם (פ”ח אות ב’), וכך הם דבריו: ודע עוד, דאפילו אם היא עתידה להיות אשתו, כגון שהיא אחר כתיבת התנאים, אף אם יקל לעצמו לטייל עמה, על כל פנים יזהר מלהתייחד עמה שלא בפני אדם, כי היא שוה לכל הנשים בענין זה. ואין שום היתר בזה מחמת התנאים, אפילו אם היתה טהורה, וכל שכן שהיא בודאי נדה כל זמן שלא טבלה כדין, על כן איסור יחוד במקומו עומד.

וחזר החפץ חיים על דבריו אלו גם בספרו אהבת חסד (ח”ג פ”ו בהגה”ה), והוסיף: ויש מההמון שמקילין באיסור יחוד בזה, והוא באמת עוון פלילי, ובא לפעמים על ידי זה לידי קלקול גדול, ועתידין ליתן את הדין על זה בעולם הבא, וגם לסבול יסורין עבור זה בעולם הזה.

בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ ט’) פסק: בית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתיחד שם עם ערוה. ובפתחי תשובה (שם ס”ק ח’) הביא מחלוקת הפוסקים האם דלת שסגורה ולא נעולה נחשבת כפתח פתוח לענין איסור יחוד.

בחלקת מחוקק (שם ס”ק י”ג) כתב שההיתר להתייחד עם אשה אם הפתח פתוח הוא רק אם אין לבו גס בה, אבל אשה שלבו גס בה אין להתייחד עימה אפילו אם הפתח פתוח. וכתבו האחרונים שכונת לבו גס בה היא שיש ביניהם היכירות וקשרי ידידות. את דברי החלקת מחוקק העתיק להלכה גם הבית שמואל (שם ס”ק י”ג). לעומת זאת דעת הט”ז והמגיה בט”ז (שם ס”ק ח’) שההיתר של פתח פתוח נאמר גם ביחוד עם אשה שלבו גס בה.

בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”ד סוס”י ס’) כתב שודאי יש להחמיר כח”מ וכב”ש. והגר”מ שטרנבוך (אורחות הבית פי”ד סט”ו הערה ל”ו) כתב שאם הפתח פתוח ממש [דהיינו שלא רק שהדלת אינה נעולה, אלא שהדלת פתוחה] המנהג להקל כט”ז. וכן בשו”ת שבט הלוי (ח”ה סי’ ר”ג אות ז’) פסק להקל כשהדלת פתוחה ממש גם בלבו גס בה. וכן דעת הגר”נ קרליץ (חוט שני יחוד עמ’ רי”ג). והגרי”ש אלישיב (קובץ אור ישראל גליון ס”ז עמ’ ל”ה) התיר באופן שהדלת פתוחה ממש והם מתייחדים מול הפתח.

העולה לדינא, זוג מאורס אסורים ביחוד ככל איש ואשה, ודינם חמור יותר משום שודאי לבו של החתן גס בכלה. ועל כן אסור להם לשהות יחד בדירה שבה הדלת נעולה. וגם אם הדלת סגורה ולא נעולה אסורים לשהות שם. וכשהדלת פתוחה ממש מותר להם לשהות יחד בדירה. ויש מי שמחמיר שיהיו מול הדלת הפתוחה.