ניגוב במגבת גוף המיוחדת לאשתו כשהיא נדה

הרב ישראל גרטנר
הרב ישראל גרטנר
מו"צ, רב קהילת הגר"א, מודיעין עלית

הרב ישראל

גרטנר

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ניגוב ידיים במגבת גוף המיוחדת לאשתו כשהיא נדה

שאלה: נשאלתי האם מותר לבעל להתנגב במגבת גוף המיוחדת לאשתו להתנגב בה לאחר שמתקלחת בימי נידתה.

תשובה: כתב הגר”ח פאלאג’י בספרו כף החיים (סי’ ד’ אות ח’): יזהר הרבה מליגע באשתו נדה או בבגדיה וכו’, וגם יתן דעתו שלא יקנח במפה אחת לעת האוכל, ולא בבוקר כשרוחץ ידיו ופניו לקנח במטפחת אחת.

הגר”ע יוסף בטהרת הבית (ח”ב סי’ י”ב סעי’ ב’) הביא דבריו ודחאם, שמכיון שאין דין טומאה וטהרה בזמן הזה, וגם אין חשש בזה משום חיבה אין צורך להחמיר בזה, ואף כי ראיתי שיש מקפידים להיזהר בזה, אינו אלא ממידת חסידות, והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו, ולא יורה לאחרים בחומרא זאת, עכ”ד.

עוד הביא בטהרת הבית (שם) משו”ת מהר”ם בריסק (ח”ב סי’ כ’), שכל ששניהם משתמשים בבגד המיוחד לשניהם, מותר לבעלה ללובשו אף בימי נידתה, ואף מגדרי חסידות אין שום נדנוד איסור. וכן פסק בשו”ת באר משה (ח”ה סי’ קמ”ב). ואף שהם לא דיברו על בגד המיוחד לאשה, כתב הגרע”י שנראה שאפילו אם היה מיוחד לה אין בזה איסור כלל, ולא החמירו אלא במטה המיוחדת לה (עי’ שו”ע סי’ קצ”ה ס”ה), ואף על זה חלק המאירי וכתב שהיא חומרא יתירה, ולכן הבו דלא להוסיף עלה לאסור בבגד המיוחד לה. ולכן הכריע בטהרת הבית, שמותר לו לנגב פניו וידיו במגבת שלה, ואין צריך לייחד לו מגבת בימי נדתה.

ואף שיש מקום לומר, שמגבת גוף שמתנגבת בה אחר שמתקלחת והוא מיוחד לה, חמור יותר ממגבת שמנגבת בה פניה וידיה, ויש בזה יותר חשש להרהור עבירה, ובזה גם המתירים יודו לאסור, מ”מ אין נראה להחמיר בזה, והמחמיר יחמיר לעצמו.

העולה לדינא, מותר לבעל להתנגב במגבת גוף המיוחדת לאשתו להתנגב בה אחר שמתקלחת גם בימי נדתה, והמחמיר יחמיר לעצמו.