תספורת בר”ח אייר שחל בשבת

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בע”ה

תספורת בר”ח אייר שחל בשבת

שאלה:
נשאלתי מספר: השנה (תשפ”ג) שחל ר”ח אייר ביום שישי ושבת, ופסק במשנה ברורה (תצ”ג סק”ה) שמשום תוספת השמחה של שבת ור”ח מותר להסתפר בערב שבת, האם היתר זה הוא רק מיום שישי בבוקר או שאפשר כבר מליל שישי ואולי עוד קודם, עקב הלחץ שצופה במספרה ?

תשובה:
לנוהגים ע”פ דעת המשנה ברורה הנ”ל, אם לא יתאפשר ביום שישי אפשר להקדים כבר מהלילה, ואפי’ מיום חמישי אם יש צורך וניכר שזה לכבוד השבת.

הרחבה ומקורות: נפסק בטוש”ע סי’ תצ”ג שנוהגין איסור בנישואין ותספורת בין פסח לעצרת, שלא להרבות בשמחה בימים אלו שמתו תלמידי רבי עקיבא, וישנם כמה שיטות באלו מן הימים לנהוג האיסור כמבואר שם ובנו”כ שם. וכתב הב”י שיש שנהגו להסתפר בר”ח אייר וטעות בידם. ויעויין ברדב”ז ח”ב סי’ תרפ”ז שהתיר, ויש לסמוך עליו בשעת הדחק או כשמצטער הרבה (עי’ ילקו”י מנהגי ימי הספירה סל”ח). ובאופן שחל ר”ח בשבת הביא המ”ב שם סק”ה שמכיוון שיש תוספת שמחה שבת ור”ח, יש להתיר להסתפר בערב שבת מפני כבוד השבת. אמנם הראש”ל בילקוט יוסף שם כתב על מקרה זה: ‘מנהגינו להחמיר שלא להסתפר ולהתגלח, אך מי שמיקל בדבר אין למחות בידו שיש לו על מי לסמוך, אבל השואל יש להורות לו שלא יסתפר’.
וע”כ דברינו כאן הינם לאשכנזים הפוסקים כמשנה ברורה, או למי שהוצרך להקל בדבר: כאמור לעיל משום תוספת השמחה מותר, ואף לנוהגים כצוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בראש חודש (וכיום כשראש חודש אייר בשבת, באופן קבוע יום שישי הוא גם ר”ח) התירו פוסקים רבים להסתפר משום שלא הייתה לו אפשרות בימים הקודמים (כך מובא בשם הגאון ר’ משה פיינשטיין בקובץ ‘לתורה והוראה’ ב’ שנת תשל”ג, וכ”כ הגריש”א, עי’ ספר הלכות חג בחג ספה”ע פ”ז הע’ 51).
ובוודאי שלכתחילה זמן התספורת ביום שישי שאז ניכר שמסתפר לכבוד שבת, וכמבואר בשו”ע סי’ ר”ס ס”א, אך כשלא מסתדר אפשר בהחלט להקדים ואפילו ליום חמישי, ואינו דומה לל”ג בעומר (או ל”ד) שהתירו מיד לאחר נה”ח מצד מקצת היום ככולו (ויש מהפוסקים שהתירו כבר מתחילת הלילה מסיבה זו), אך לפני כן לא התירו, כי שם תלוי במספר ימים, ואילו ההיתר לכבוד שבת ור”ח הוא משום עצם היום וע”כ כשלא יוכל בשישי וניכר שהתספורת לכבוד שבת אפשר להקל. וכדברי המרדכי שהובאו בב”ח שם: ‘אבל ביום חמישי לא הוי יקרא דשבת, אא”כ אי אפשר לו לרחוץ בערב שבת, אז כל כמה דמקרב לשבת טפי מעלי’, וכן הביא א”ר שם, ומ”ב סק”ה וכתב שכן הוא לעניין תספורת. ויתכן שמחמת כך התיר בכף החיים (תצ”ג סקמ”ז) להקדים ולהסתפר ביום חמישי אחר חצות לנוהגים צוואת רבי יהודה החסיד הנ”ל. וראיתי בילקו”י (מנהגי ימי הספירה, הע’ ס”ז) לגבי ל”ג בעומר שחל ביום שישי ויכולים גם הספרדים להסתפר בו ביום (על אף שהמנהג בל”ד), ‘שכיוון שהותר מפני כבוד השבת מותר גם להסתפר בליל שישי, אם ישנה איזה סיבה שלא יוכל להסתפר ביום שישי’ וכו’.