האם מותר לנידה להכין נטילת ידיים לבעלה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה: האם מותר לאשה בימי איסור להכין לבעלה נטלה לנטילת ידים ליד המיטה, בלילה שיוכל ליטול ידים מיד בקומו מהמיטה בבוקר? וכן האם מותר לבעל להכין לאשה?

תשובה: מותר לאשה להכין לבעלה, נטלה בימי איסור, אפי’ בפניו, וכן הבעל לאשה.

מקורות: בכתובות סא. אמר רב הונא וכו’ כל מלאכות אשה עושה לבעלה וכו’, חוץ מרחצת פניו ידיו ורגליו,
וכן פסק השו”ע בסימן קצה סעיף יב’: אסורה ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו, אפי’ אינה נוגעת בו, ואפי’ הם מים צוננים, הט”ז הבין שהאיסור רק בשעת רחיצה, וכך הבין מהרשב”א, אבל שלא בשעת רחיצה מותר, והש”ך הבין שאסור לה להכין לו מים גם לא בשעת רחיצה, יש שלמדו מהש”ך שרק לצורך רחיצת רגליו אסור לה להכין מים, אבל לצורך רחיצת ידיו, מותר, אבל רוב האחרונים דחו את שיטתם, ולמדו שלשיטת הש”ך אסורה להכין לו מים לרחיצת פניו ידיו ורגליו, להלכה הרב וואזנר בספרו שיעורי שבט הלוי, פוסק שמחמירים כשיטת הש”ך שגם להכין מים בפני בעלה בימי האיסור, אסור.
אבל כותב הרב וואזנר בספרו, שכל האיסור הוא על רחיצה, אבל לצורך מצווה כגון נטילת ידים בבוקר או נטילת ידים לסעודה וכן מים אחרונים, מותר לאשה להגיש לבעלה, וכן להפך.
וכן שלא בפניו היא יכולה להכין לו מים גם לשיטת הש”ך, וכן מותר לצורך רפואה, וכן יעזור אם האשה מכינה את המים בשינוי ומגישה, היתר זה של שינוי לא יעזור אם האשה מוסיפה מים לבעלה בשעת רחיצה,
בספר טהרת הבית (ח”ב עמ’ קצז) פוסק להלכה שהעיקר כשיטת הט”ז, שמותרת להכין לו מים לרחיצה וכל האיסור זה רק בשעת הרחיצה, וכן מביא עוד כמה מהראשונים והאחרונים שפוסקים כך להלכה
ולעניינו גם לפוסקים כהש”ך וגם להפוסקים כהט”ז יהיה מותר להכין לבעלה מים לצורך מצווה.