הקדמת החתונה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: חתן וכלה שקבעו תאריך לחתונה, וקבעו זמן למשל לא’ סיון ולאחר זמן כשבוע לפני החתונה רצה החתן או הכלה להקדים את החתונה בכמה ימים, והכלה התחילה ספירת השבעה נקיים כך שאפשר שתטבול בתאריך המוקדם האם הספירה הועילה לה או שחיישינן לדם חימוד:

תשובה: אם ספרה ז נקיים או שהייתה באמצע הספירה יכולה לסמוך על ספירה זו ולא חוששים לדם חימוד חדש בגלל הקדמת החתונה, רק שלכתחילה תבדוק מיד בשעה שאומרים לה על ההקדמה.
מקורות:
בב”י ס’ קצב’ הביא דין דם חימוד שכלה שתבועה להינשא צריכה לחשוש לדם חימוד ז’ ימים, וכתב הרשב”א בתורת הבית שהוא מיום שמכינים צורכי חופה, וכגון ממתי שמשרים את השעורים במים לצורך החופה וכן שיטת הרמב”ן מובא ברב המגיד שסופרת מיום התביעה.
ובשו”ע סע’ ב’ כתב שבעת ימים הללו מונים אותם משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה אע”פ שלא נתקדשה עדיין ע”כ.
ובט”ז סק’ ח’ הביא מעשה באלמנה שהחתן אמר לה שיכול להיות שיקדים את מועד החתונה וכן היה למעשה והיא אמרה לו שסמכה על זה וספרה שבעה נקיים וטבלה ובא עליה, וכתב נ”ל שאע”פ שעשה שלא כהוגן כיוון שלא היה ברור לו הקדמת החתונה עד שבא החתן וכנסה תיכף נמצא שבשעה שהתחילה לדעת הבירור נתחדש החימוד וצריכה לחזור ולמנות ז’ נקיים ( ועיין שם שדן האם צריכים הפרשה חדשה בשביל ספירה מחודשת של הז’ נקיים) וכן כתב הפת”ש בשם הנוב”י שהיות שלא ידעה על התאריך הנ”ל צריכה ז’ נקים מחדש ולא עוזר מה שספרה לפני כן כי יש חימוד ממש. וכן פסק בערוך השולחן סק’ טז’.
אך הסדרי טהרה סק’ טז’ כתב בשם תשובת הב”ח שאם היה צד לכלה שיקדימו את החתונה יכולה לסמוך על הספירה שקרובה לה ולכתחילה שתבדוק באותו זמן שאומרים לה את מועד החתונה, ובדיעבד אם לא בדקה כלל ויש חשש להפסד יש להקל שתטבול על סמך הספירה הראשונה.
ולפי זה לכאורה בנידון דידן שלא ידע שרוצים להקדים כלל אלא זה דבר שהתחדש תצטרך לספור מחדש.
אך בטה”ב עמ’ תפח הביא שו”ת קנאת סופרים שאם קביעות הנישואין היה לאחר יד יום ומ”מ התחילה הכלה לספור ז’ נקיים מיד שפיר דמי, אם בדקה עצמה כל יום ובדיעבד מהני אפילו לא בדקה עצמה כל יום, שבשביל הקדמת כמה ימים לא חישינן שיתעורר לה חימוד חדש כיון שנתכוונה לגוף האדם הזה עצמו.
רק שעדיין אפשר לחלק שאצלנו כיום לא עושות בדיקה מיד בשעת התביעה כלל אלא מתחילות את הבדיקות קודם החופה.
אך בטה”ב כתב לאחר מכן בשם מהר”א פלומבו בספר יד המלך לחלוק על הט”ז באופן שפשוט לנו שאין דם חימוד חדש כלל , וכתב וכן עיקר למעשה, ולאחר מכן כתב ומ”מ טוב הדבר שבשעה שיתברר לה יום הנישואין תבדוק עצמה מיד להסיר כל ספק.
והמעיין ביד המלך יראה שכתב שלא חיישינן להקדמת נישואין כלל ומשמע שאין הבדל בין בדקה בתחילה או לא.
ולפי הנ”ל יש להתיר אישה זו גם אם הקדימו את חופתם וכן פסק באבני שוהם.