הפסק טהרה במוך דחוק

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אישה שעשתה הפסק טהרה ומוך דחוק, והפסק הטהרה נפסל אך בדיקת המוך דחוק יצאה נקייה האם אפשר להסתמך על בדיקת המוך דחוק שיהיה כהפסק טהרה:

תשובה: אם האישה עשתה בדיקת חורים וסדקים לפני שהניחה את המוך, והבדיקה נעשתה כדין קודם השקיעה, אפשר להסתמך על מוך גם לכתחילה.
ולכן עצה לכל אישה כשעושה בדיקת מוך דחוק שתעשה לפני כן בדיקת חו”ס שאם יפסל ההפסק תסמוך על המוך, כמובן שבדיקה זו צריכה לעשות קודם השקיעה.
במידה ולא עשתה בדיקת חו”ס, אם האישה הלכה בביתה כל זמן שהמוך שוהה אצלה, יש מקום להקל בשעת הדחק אך ראוי להחמיר.
אם אפשר לצרף לזה עוד ספק וכגון אם ההפסק טהרה מסופק יש להקל יותר.

מקורות:
בשו”ע בס’ קצ סע’ ו’ שצריך שאת הבדיקה שתכניסנו באותו מקום בעומק חורים וסדקים וזה כולל גם הפסק טהרה, ולכאורה אישה שלא עשתה במוך דחוק חו”ס לא יעלה לה כהפסק טהרה.
אך בטה”ב בח”ב עמוד שמה- שנד דן בחיוב בדיקת חו”ס והביא שם מחלוקת ראשונים בדין זה, ובעמוד שמט מסיק בחיוב בדיקת חו”ס שאם עברו עליה ימים שרגילה לראות בהם, כגון לאחר שבעה ימים לאחר תחילת הווסת שוודאי אין דרכה לראות דם שלדעת הזכרון יוסף אין ההפסק אלא מדרבנן, אפשר להקל לסמוך על שיטות הראשונים שלא צריכה בדיקת חו”ס ורק בדיקה שגרתית בלבד דהיינו קינוח אך כתב דהיכא דלא אפשר ובסוף הוסיף שאם יש עוד ספק אפשר לצרפו לספק המחלוקת של בדיקת חו”ס.
וילקוט יוסף עמ’ תנז סיכם דברי הטה”ב שבמצב שלא יכולה לעשות הפסק לא ע”י עצמה טלא ע”י בודקת טהרה שתוכל להקל ותדקדק היטב בקינוח ויש להיות זהיר בהוראה בדברים אלו.
ולפי זה אין מקום להקל בסתם אישה שלא הצליחה לעשות הפסק ורוצה לסמוך רק על המוך ללא חו”ס.
ובאבני שוהם בס’ קצו סע’ ו’ (עמ’ תשט’ בישן) הביא מחלוקת בזה וציין בשבט הלוי כתב להחמיר אא”כ מילאה כל חלל הרחם במוך דחוק שאז זה מועיל במקום חו”ס.
והביא דברי העולת יצחק שאם הסתובבה עם המוך והלכה עמו, אפשר לומר שתנועות הגוף הויא כבדיקת חו”ס וכתב על זה העולת יצחק המורה כן אין מזניחין אותו, והוא בעצמו פסק שקשה לסמוך על זה לבד.
אך במקום שבדיקת ההפסק יצאה מסופקת ולאחר מכן שמה מוך והלכה עמו, בצירוף שעבר הימים שרגילה לראות בהם יש להקל גם אם אין ברור שדחקתו היטב.
ובסיכום נראה שאפשר להקל גם בלעדי אם עברה ימים שרגילה לראות בהם, אלא שאם עברה יש להקל יותר.
אך בילקוט יוסף נראה שהקל יותר בשופי, וז”ל: (בס’ קצו סע’ ו’) ובדיעבד בדיקת המוך דחוק מועילה גם במקום בדיקת חו”ס ואין צריך שתדחס ותמלא כל המקום במוך, ודי במה שנותנת מוך דחוק באו”מ והולכת עמו ע”כ ועיין שם במקורות.