דחיית טבילה מחמת כתמים

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בע”ה
דחיית טבילה מחמת כתמים

שאלה:
נשאלתי מאשה ביום השביעי של הנקיים ויש לה כתמים, אמנם קטנים ולא סותרים אך חוששת שאם תבדוק תסתור, האם יכולה שלא לבדוק באתו יום ולדחות הטבילה ליום השמיני ?

תשובה: אף שבאופן כללי לא דוחים טבילה, במקרה זה אפשרי, שהרי יתכן שתסתור לגמרי וידחה בשבוע, ובוודאי שני בני הזוג מעוניינים בדחייה, ובתנאי שבדקה לפחות עוד יום אחד מלבד היום הראשון.

הרחבה ומקורות: במהלך השבעה נקיים אם רואה האשה כתמים ללא הרגשה, ובגדרים שלא החמירו חכמים, אינה סותרת, אמנם כשהכניסה עד בדיקה לאותו מקום וראתה עליו דם נחשב כראיה בהרגשה (עי’ סד”ט וחוו”ד ר”ס קפ”ג, שו”ת רע”א סי’ ס”ב, ועוד) שחוששים שהרגישה וסברה שהרגשת עד הוא, וע”כ מחשיבים אותה כטמאה מדאורייתא גם בטיפת דם קטנה כגודל מחט, ואם היא בימי הנקיים הרי נסתרו הימים ויש להתחיל שוב. ומכאן חששה של האשה בנידון הנ”ל לבדוק ביום השביעי, ואם היה הדבר בימים האמצעיים וודאי היה אפשר להורות לה שלא לבדוק עד היום השביעי (עי’ טהרת הבית סי”ג ס”ה), וכנפסק בשו”ע (קצ”ו ס”ד) כשיטת הסמ”ג שצריכה בדיקת ראשון ושביעי (ואין להקל ולפחות מכך), אך גם בנידון זה לגבי היום השביעי יתאפשר הדבר לדחות הבדיקה (והטבילה) ביום, אם בדקה לפחות עוד יום אחד מהימים האמצעיים מלבד היום הראשון וכדברי הנו”ב (תניינא יו”ד סי’ קכ”ח) שאשה שבדקה ראשון שלישי ושמיני טובלת בשמיני לערב ומצטרף השמיני עם הראשון ונעשה זה תחילה וסוף, ואף שיש בין שמיני לראשון יותר מה’ ימים השלישי מצרפם. (ובשעת הדחק וצורך גדול יתכן שיהיה אפשר אף להקל לטבול במוצאי היום השביעי ללא בדיקה, ולהסתפק בבדיקה אחת שהייתה ביום הראשון או אפי’ באמצע, עי’ חכ”א קי”ז סי”ב שהתיר המקום חשש עיגון שאינה יכולה לטהר עצמה, ובלבד שלא הסיחה דעתה, ועי’ עה”ש שהתיר באשה הסובלת ממכות ופצעים ברחם ובדוחק גדול מוצאת בדיקות נקיות, וע”ע טהרת הבית שם שניתן בשעה”ד לסמוך על הראשונים שמועיל בדיקה אחת ביום הראשון או השביעי).
ואף שאולי לכתחילה לא היה ראוי להורות ולהשיא עצה זו אא”כ הוא שעת הדחק, או שיש חשש מכשול וכדומה, מ”מ לאחר ששאלה אפשר וודאי להקל לה וכנ”ל.
(ונראה דאף אם מחמת כן תדחה הטבילה לליל שבת תוכל לטבול, יעויין בנושא זה ביו”ד קצ”ז ס”ב, ובנו”ב (תניינא יו”ד סי’ קל”א) שהתיר בקל, ובפת”ש שם סק”ג בשם לבושי שרד, וא”כ אף בנידון דידן שמבחינתה הייתה טובלת בזמנה, תוכל לטבול בליל שבת ללא חשש).