רחיצה לצורך תשמיש שבוע שחל בו תשעה באב

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לרחוץ את הגוף מתי שבני זוג רוצים לקיים מצוות עונה, בשאלה זו יש לדון בין לאשכנזים הנוהגים מר”ח, ובין לספרדים שנוהגים משבוע שחל בו ט’ באב:

תשובה:
למנהג הספרדים יש להתיר לרחוץ בצונן אפילו כל הגוף גם שלא לצורך מצווה זו ויש המחמירים שלא להתיר בצונן, אך במקום צורך שאינו לשם תענוג מותר לכ”ע גם לאשכנזים, ועדיף שירחץ אבר אבר והכל לפי העניין.
במידה וזה אינו מספיק, מותר להם לרחוץ אפילו בחמין כפי שהם נוהגים בזמנים רגילים מתי שהם מקיימים את המצווה, ולא ישהה הרבה בחמין אלא כפי הצורך לניקוי הלכלוך והזיעה.
מקורות:
בשו”ע ס’ תקנא’ סע’ טז הביא שתי דעות ברחיצת גופו בתשעת הימים שיש הנוהגם שלא לרחוץ מר”ח אב ויש הנוהגים משבוע שחל בו ט’ באב וידוע שהספרדים נוהגים שלא לרחוץ משבוע שחל בו והאשכנזים כתב הרמ”א שנהגו להחמיר מר”ח אב.
וברמ”א כתב ולצורך מצווה שרי וכו’ ונראה שהוא הדין אישה הלובשת לבנים יכולה לרחוץ מעט כדרכה בשאר השנה הואיל ולא עושה לתענוג רק לצורך מצווה.
ומכאן למדו הפוסקים שאדם שהתלכלך וכדו’ מותר לו לרחוץ גופו אפילו בחמין, שהרי אינו עושה כן לשם תענוג אלא בשביל להסיר את הלכלוך, וכ”כ בערוך השולחן סע’ לז’ שמסעיף זה שהתירו לאישה שלובשת לבנים לרחוץ גופה, כן יש ללמוד למי שאינו נקי בגופו שמותר לו לרחוץ אפילו בחמין כדי שיהיה נקי.
וכ”כ בשות אגרות משה אבן העזר חלק ד’ ס’ פד’ שבמקומות החמים שמתקלחים על מנת להסיר את הזיעה ולא מחמת תענוג יש להקל.
וכ”כ בשו”ת שבט הלוי ח”ז ס’ עז’ אך כתב שלא יעשה כן בחמין אלא בצונן ועדיף אבר אבר.
ועיין בשו”ת אור לציון ח”ג או ה’ בהערות שכתב שיש להחמיר בסתם זיעה, אך כתב שאם קשה לסבול הזיעה בגלל הריח, וכ”ש במקרה שקשה לסביבתו יש להקל, וכ”ש בערים שיש בהם הרבה לחות.
ולפי הנ”ל וודאי שבאים הבני זוג לקיים המצווה ואפשר שיגיע דחיה אחד מהשני מתי שהם אינם רחוצים, וכ”ש במקומות הצנועים, יש להתיר לרחוץ את גופם.
אך מכל האחרונים משמע, שאם מספיק לרחוץ בצונן ואפילו שיהיו המים קצת פושרים על ידי שיוסיף מי חמים יעשה כן, ועיין בשבט הלוי הנ”ל שכתב שבדרך כלל רחיצה במים פושרים מספיקה, ולכן לא ימהר לרחוץ בחמין, אלא א”כ מרגישים שרחיצה זו אינה מספיקה בשביל לנקות הזוהמא, ואז מותר גם בחמין שרחיצה שאינה לשם תענוג שרי.
אך גם שהתרנו לרחוץ בחמין במקום שיש צורך, לא ישהה הרבה במקלחת שאז ימצא שעושה המקלחת לשם תענוג וזה נאסר אלא ירח. כפי הצורך ויצא.