פרישה בעונת הוסת כשלוקחת כדורים

הרה"ג הרב חגי

שושן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה
רבים שואלים כשהאשה לוקחת כדורים מאיזה סיבות לדחות את הוסת ולאחר שהיא מפסיקה לקחת את הכדורים האם יש לחוש לוסת שהייתה רגילה לראות, ואם לא האם לא צריך לחשוש כלל גם שעברו מספר ימים שבדרך כלל האשה כבר רואה.
תשובה: מעיקר הדין אשה שמשתמשת בכדורים שדוחים ומעכבים את הוסת, מן הדין אין בעלה צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה. והמחמיר תבוא עליו ברכה.
אך בהיות וכיום הוכח שיש מקצת נשים שלמרות שהם לוקחות כדורים, בעונת הוסת הם רואות דם בכמות קטנה ממה שהיא רגילה לכן ראוי להימנע מלשמש בעונת הוסת.
ואשה שהתנסה בלקיחת כדורים למניעת וסת כמה פעמים (ג’ פעמים) והוכח לה שגם בעונת הוסת היא אינה רואה יכולה לשמש בעונת וסתה.
ומ”מ אם עבר עונת הוסת ולא ראתה ע”י שעשתה בדיקה אינה צריכה לחוש, אמנם ברגע שיהיו לה הרגשות שהיא רגילה להרגיש בסמיכות לווסת צריכה להימנע מקיום יחסים באותו זמן.
ולכן כלה שהוסתוות שלה אינם סדירים, וחוששת פן תהיה טמאה ביום חופתה, יכולה להשתמש בכדורים לדחות את זמן הוסת, ולסמוך על כך בליל חופתה, אפילו אם חל בעונה הסמוכה
ואמנם יש לציין כדורים אלה מועילים לדחיית הוסת, אך יש נשים שהשימוש בכדורים לווסתה עלול לגרום להן לדימומים.
מקורות: טה”ב ח”א (ע’ קטז-קיט), ושם ציין למציאות של מליוני נשים שלוקחות כדורים והם מונעים את הוסת, ויש לסמוך על נאמנות הרופאים שסם זה מועיל לסלק הדמים וכדכתבו האחרונים בדין נאמנות הרופאים כשברור להם וכל שכן כאן שהכדורים בדוקים ומנוסים וכיון דנקטינן שדין פרישה סמוך לוסת אינו אלא מדרבנן שפיר יש לסמוך מן הדין על כדורים אלה וכ”פ בשו”ת חלק לוי ובשו”ת באר משה בוסת שאינו קבוע וכן צידד הגרש”ז אויערבאך – הובא פסק שלו בספר מעין טהרה (פ”ו אות ל).
והביא פסק זה בספר מעיין טהרה השלם טהרני (פ”ו אות ל) מיהו ראיתי בספר נשמת אברהם מהדורה בתרא ח”ב חיו”ד סי’ קצג עמ’ קעה והלאה שכתב שבמחקרים שונים בספרות הרפואית העדכנית, שהמספרים של דימום טיפות בחודש הראשון של טיפול מגיעים ל 25-30 אחוזים.
ובספר אבני טוהר (ע’ מט בהערה) כתב שבספר אבני שוהם (סק”א ד”ה בשו”ת) חזר בו בדין זה ממה שפסק במהדורה הקודמת כהטה”ב, ומשום דברי הנשמת אברהם הנ”ל והסיק, שדעת השבט הלוי (ח”ד סי’ צט אות ט), ושו”ת משנה הלכות (ח”ז סי’ קכג) שיש להתיר רק בהיכא שניסתה גלולות אלו ג’ חודשים ועיכבו את וסתה, וכיום שבמציאות ישנן תופעות לוואי של דימומים בחודשים הראשונים לנטילת גלולות ללא הבדל בין הסוגים אין להקל בזה כלל עד שיפסקו תופעות לואי אלו, ולכל הפחות עד ג’ חודשים משעת נטילתן. ועיין עוד באבני שוהם מהדורה שמינית (ח”ב בסופו במילואים סי’ קצב עמ’ כא)
עכ”פ לכל הדעות ברגע שעבר עונת הוסת ולא ראתה האשה מותרים לשמש ללא כל חשש ורק אם היא מרגישה הרגשות שהיא רגילה להרגיש לפני עונת הוסת אין חשש.