תשמיש בסוכה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה:
האם מותר למעשה לעשות תשמיש המיטה בסוכה?

תשובה:
לרוב הפוסקים, מותר לעשות את המצווה בסוכה, וזה לא נחשב לתשמיש בזוי, רק כמובן צריך לראות שזה מתאים, מבחינת צניעות, שאנשים לא יראו אותם ולא ישמעו אותם, וכן שלא יהיה שם פסוקים או ספרים, כי אם כן צריך לכסות אותם, כלי בתוך כלי, וראה במקורות עוד כמה דברים שיכולים בגללם לעשות את המצווה בבית ולא בסוכה.

מקורות:
הט”ז בסימן תרלט, ביאר דדווקא תשמיש בזוי אסור בסוכה, אך תשמיש המיטה מותר וזו לשונו: שם תשמיש בזוי נראה שאין בכלל זו תשמיש המטה כיון שהוא שמחה של מצוה, וכן כתבו האליה רבה (שם סק”ח) המטה משה, והברכי יוסף (סק”ג), והביכורי יעקב (,סק”ח) וכן הקל הביאור הלכה בסימן תקלט (ד”ה ואל יעשה) וזה לשונו: ותשמיש המטה לא מקרי תשמיש בזוי דהוא בכלל תשבו כעין תדורו, וגם בעצם לא מקרי תשמיש בזוי במה שהוא מקיים מצוות עשה של פריה ורביה ועונה, כדברים אלו פסק החיי אדם (סי’ קמו) וזו לשונו: אבל תשמיש המטה מותר בסוכה שהרי עיקר מצותו איש ואשתו, וכן דעת הקיצור שולחן ערוך (סימן קלה) וכן הבן איש חי פרשת האזינו ט, ערוך השלחן תרלט, חזון עובדיה (הלכות חג בחג עמוד יג), ועוד, ואין להחמיר בזה, וכל זה שהוא במקום צנוע ואין עמו ילדים שם, וכמובן שאם יש עוד אנשים שישנים בסוכה או שהסוכה איננה צנוע לתשמיש אזי ישמש בתוך ביתו ולא בסוכה, מור וקציעה (תרמ), ועיין עוד בחיי אדם (קמז ח), וכל ההיתר לשמש בסוכה הוא רק אם אין חשש שמאן דהו ישמע דאם יש חשש, לא ישמש בסוכה משום צניעות.
ויש לציין כי בשו”ת רבבות אפרים (חלק ד’ קנג יז) הביא ממכתב של הגר”ח קנייבסקי זצ”ל שפורסם בספר הסוכה כהלכתה שעורר לגבי בעיות היכולות להיות בתשמיש בסוכה, ואלו דבריו: תשמיש המטה מותר בסוכה אך אם תלויים בה פסוקים, צריך לכסותם כלי בתוך כלי,

וראיתי שהוסיף בספר חוט השני (עמוד רנח) מצוה עונה בסוכה, אבל אם אינם רגועים משום שהתינוקות נשארו בבית, חסר בזה ב’תשבו כעין תדורו’, ולכן יקיימו בבית ולא בסוכה,

ועיין עוד בשו”ת משנת יוסף (חלק ו קב), ועיין עוד בנטעי גבריאל (נט יב) שכתב שמותר לשמש בסוכה אולם ציין דיש מחמירין בזה.