מתנת חג לאשה

הרב אורן שוב
הרב אורן שוב
בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

הרב אורן

שוב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה
הוריה של אשתו שלחו לה מחוץ לארץ בגדים לכבוד חג סוכות, האם יכול הבעל לצאת ידי חובת ‘ושמח את אשתו’ בקניית סט צלחות יוקרתיות, שיודע שהיא תשמח מאוד אם יקנה לה סט צלחות, שאמרה לו שהיא מאוד רוצה סט צלחות חדשות לשבת, או שמא קיום המצווה הוא רק בקניית בגד חדש לאשתו ולא בשאר דברים.

תשובה
הנה מרן השולחן ערוך בסימן תקכט (סעיף ב) כתב וזה לשונו: חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו כיצד משמחן, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים, והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו.
ומצוה זו לשמוח בחג היא מצות עשה מן התורה שנאמר ‘ושמחת בחגך’.
וכתב השאגת אריה שמצוה זו נוהגת גם בנשים וכן כתב המשנה ברורה (שם ס”ק טו).
והנה יש לדון האם מה שכתב השולחן ערוך שמשמחה בבגדים ותכשיטים הוא רק כאשר היא צריכה בגדים חדשים לחג, אבל כאשר יש לה בגדים חדשים ויוקרתיים לרוב ואינה צריכה עוד בגדים יכול לקנות לה דברים אחרים שיודע שהיא תהיה שמחה בהם,
או שמא קיום המצוה שיש לבעל לשמח את אשתו במועד הוא דוקא בקניית בגדים או תכשיטים, והוא הדין מנעלים כמו שכתב המשנה ברורה בביאור הלכה דיבור המתחיל ‘כפי ממונו’.
ומצינו שנחלקו בזה גדולי פוסקי זמנינו שבספר לקט הלכות יום טוב (פרק א הערה ד) כתב בשם הגרי”ש אלישיב שגם כאשר יש לאשה בגד ליום טוב בכל זאת מחויב לקנות לה בגד חדש, ואין יכול לצאת ידי המצוה על ידי קניית ספר וכדומה.
אבל בשו”ת שבט הלוי ח”י (סימן פ אות ג) כתב שאם יש לה בגד ליום טוב, אין לו עוד חיוב לקנות לה בגד אלא ישמח אותה בקניית דבר אחר.
וכן כתב הגר”נ קרליץ זצ”ל בספר חוט שני (יום טוב פרק כב ס”ק ב) שאם אין לה צורך בבגד חדש ישמחנה בדברים אחרים.
ומכל מקום גם לדעת הגרי”ש אלישיב יכולה האשה למחול לבעל על קניית בגד לחג, ואז יוכל הבעל לקנות לה שאר דברים.

העולה מן הדברים:
נחלקו הפוסקים האם כאשר יש לאשה בגדים לחג, יכול הבעל לקיים מצות ‘ושימח את אשתו’ בקניית שאר דברים. ומכל מקום יכולה האישה למחול לבעלה על קניית הבגד ואז יכול לצאת ידי מצות ‘ושימח את אשתו’ בקניית שאר דברים לכל הדיעות.