דיני יחסי אישות לחייל ששב מן הדרך ביום הפרישה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: חייל בא לביתו לאחר זמן שנעדר מביתו כי היה בחזית, ואשתו טהורה אבל בלילה חל יום פרישתה, ונפשו בשאלתו האם יכול לקיים עמה יחסי אישות או לפחות לחבק ולנשק אותה?

תשובה: במקרה שחל ליל פרישתה בשעה שבא מן הדרך, לא יכול לקיים יחסים עם אשתו אבל כן יכול לחבקה

וכמובן שיזהר מהוצאת זרע לבטלה, או ע”י חומר סיכה מאלחש או במשך זמן שידוע לו שעדיין לא יצא זרעו לבטלה. בספר שבט הלוי סימן קפד סעיף י’ מבואר שיש חילוק בין יוצא לדרך לבין בא מן הדרך, ונראה מדבריו שגם חיבוק ונישוק אסור, ולנוהגים כדברי הרמ”א צריכים לשאול חכם.

נוסיף כי יש מצווה לקיים יחסי אישות עם האשה בשעה שמגיע מהדרך, כך מובא בספרי הזוה”ק [בראשית דף מט ע”ב], אבל להלכה כתב השו”ע שמצווה לפקוד את אשתו רק ביוצא לדרך ולא בבא מן הדרך כי בגמרא כתוב רק בעניין היוצא לדרך, אבל ברור שגם בבא מן הדרך יש מצווה לפקוד את אשתו, וכך מובא בספר טה”ב ח”א עמ’ צט.

ואם חל עונת אור זרוע, [שהיא פרישת עונה לפני יום הווסת, כגון שיום פרישתה ביום, אז לילה קודם יש שמחמירים לאוסרה], בליל ביאתו מהדרך, מותר לו בכל אופן לקיים יחסים ויש מחמירים.

מקורות:

כמו שכבר כתבנו לעיל שהזוהר הקדוש [בראשית דף מט ע”ב], כותב שיש מצווה יותר גדולה לפקוד את אשתו בשעה שבא מן הדרך מאשר שיוצא לדרך, אבל בגמרא שלנו מובא רק שהיוצא לדרך מצווה לפקוד את אשתו, ולכן להלכה נפסק שרק היוצא לדרך, ומביא בספר טהרת הבית שבחיבוק ונישוק ביום פרישתה מתירים, אפי’ שכרגיל ביום פרישה אסור חיבוק ונישוק.