דין אשה בימי טומאתה בשתיית כוס הקידוש לאחר בעלה

הרב אורן שוב
הרב אורן שוב
בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

הרב אורן

שוב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר לאישה בימי טומאתה לשתות מן הכוס של הקידוש אחר ששתה ממנו בעלה או שיכולה לשתות רק אחר שבני הבית שתו מן הכוס של הקידוש.

תשובה: מותר לאישה לשתות מכוס הקידוש מיד אחר ששתה ממנו בעלה, ואחר כך ישתו בני הבית, ואין צריך להקפיד שישתו קודם בני המשפחה והיא תשתה אחריהם.

הנה הראב”ד בספר בעלי הנפש (שער הפרישה עמוד כ) הביא דברי רב אחאי גאון בשאלתות  (פרשת אחרי מות סימן צו) שמבואר מדבריו שאסור לאישה בימי טומאתה מכוסו של בעלה. ותמה עליו הראב”ד הרי אפילו להציע לבעלה את המיטה שזה דבר המביא לידי הרגל עבירה מותר אם זה שלא בפני הבעל, וכל שכן לשתות מכוסו שלא בפניו שמותר, ומכל מקום נראה שאם יש לאסור הוא באופן שמייחד לה כוס ושולח לה, ולייחד לה כוס ולשלוח לב בין כוס של ברכה (קידוש וכדומה) ובין כוס אחר אסור, ומיהו אם כולם שותים מהכוס ‘והיא שותה אחריהם מותר’.

מבואר לכאורה מדברי הראב”ד שרק אם בני הבית שותים הם קודם ואחר-כך האישה שותה מותר, אבל אם היא תשתה מיד אחר בעלה, אפילו שכל בני הנבית שותים מכוס זה ואין הכוס מיוחד לה אסור.

וזה לשון מרן השולחן ערוך בסימן קצה (סעיף יג): כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה. ולא עוד אלא אפילו לשלוח לה כוס של יין אסור, לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר אם הוא מיוחד לה, אבל אם שותים הם מאותו הכוס ‘ושתית היא אבתרייהו’ לית לן בה.(ושותה היא אחריהם מותר). עכ”ל.

מבואר לכאורה מדברי הראב”ד ומרן השו”ע שרק אם בני הבית והילדים שותים הם תחילה ואחר-כך שותה עקרת הבית מותר, אבל שהיא תשתה מיד אחר בעלה ובני הבית ישתו אחר כך אסור.

אולם קשה לעשות דבר זה שהילדים ישתו קודם לאימם, שאין זה מדרכי הנמוס ודרך ארץ לעשות כך.

והנה המאירי בפירושו למסכת נדה (עמוד רעח) כתב ללמוד בדברי הראב”ד שכל שאינו מייחד לה את הכוס אלא הוא שותה ‘והיא אחריו’ אין בזה שום איסור.

וכן משמעות הרב פרישה (אות יא) שכתב וזה לשונו: אם הוא מיוחד לה, פירוש לאפוקי היכא דקא שתא איהו מההוא כסא ושתיא איהי בתריה לית לן בה.( זאת אומרת שרק אם מייחד לה כוס אסור אבל אם הוא שותה והיא שותה אחריו מותר). עכ”ל.

משמע מדבריו שמותר לה לשתות מהכוס ששתה בעלה אפילו אם אין נמצאים בבית בני ביתו שגם הם ישתו מאותו הכוס.

וכן פסק הגר”ע יוסף בספרו הבהיר טהרת הבית ח”ב (עמוד קצא) שיש להקל לאישה לשתות מכוס של הקידוש בשבת ויום טוב אחר ששתה בעלה, ואחריהם שותים בני הבית.

מסקנת הדברים:

מותר לאישה לשתות מכוס הקידוש מיד אחר ששתה ממנו בעלה, ואחר כך ישתו בני הבית, ואין צריך להקפיד שישתו קודם בני המשפחה והיא תשתה אחריהם.

 

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*