חשיבות לבישת לבן בשבעה נקיים

הרב יעקב

לוי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: נשאלתי מזוג שנאלצים לגור תקופה מסויימת בבית הורי האשה, והאשה אינה רוצה שאמה תדע את מצבה אם מותרת או אסורה, האם יכולה להימנע מסדין לבן ומללבוש לבן בשבעה נקיים, כדי שאמה לא תבחין בכך בכביסה?

 

תשובה: אין זו סיבה מספקת להימנע מלבישת לבן, וימצאו פתרון יצירתי היכן או מתי לכבס באופן שלא יורגש הדבר, ובסדין לבן בכל מקרה תוכל להקל מאחר שלובשת בגד לבן המהודק לגופה.

 

הרחבה ומקורות:

בימי ספירת שבעה נקיים יש על האשה ללבוש חלוק לבן (כנפסק בשו”ע יו”ד קצ”ו ס”ג ע”פ המרדכי והרוקח ועוד, ובביאור הגר”א הביא לכך מקור קדום יותר מהגמ’ בשבת יג: ‘בימי ליבוניך מהו אצלך’ ע”ש), עיקר ההקפדה הוא על בגד לבן המהודק לגוף ובאופן זה סדין לבן הוא דבר טוב אך לא מעכב (עי’ אג”מ יו”ד ח”ד סי’ י”ז אות כ”ז), הדבר חשוב מאוד עד כדי כך שהתירו לכבס לצורך זה אף בשבוע שחל בו תשעה באב (או”ח סי’ תקנ”א ס”ג), ואפילו בחול המועד (שם סי’ תקל”ד ס”א ומ”ב סק”ח), וממילא וודאי שיש לעשות מאמץ שלא לבטל דין זה, ורק במקום הדחק כגון שיש לה פצעים וכתמים רבים וקשה לה להיטהר יהיה אפשר להקל (עי’ שו”ת רע”א תניינא סי’ ל”ד, אג”מ יו”ד ח”ב סי’ ע”ח, טהרת הבית ח”ב עמ’ רצ”ג), וגם באופן זה יש שהחמירו בשלושה ימים ראשונים, ואכמ”ל. (אמנם אם מכל סיבה לא לבשה לבנים, אעפ”כ עלו לה הימים לימי שבעה נקיים, תוה”ש סי’ קצ”ו סק”ו, טה”ב ח”ב עמ’ רצ”ו).

ומה שיש לאשה להסתיר ליל טבילתה, שלא ירגישו בה בני אדם (כמובא ברמ”א ס”ס קצ”ח), מדובר על ליל טבילה ממש, אמנם בנידון דידן אולי ירגישו בימי נדתה אך אין סיבה שידעו אימתי ליל טבילתה, ואף אם ידעו לכאורה אין זו סיבה מספקת להתיר שלא ללבוש לבן.                                                                         אך אין להביא ראיה מהמנהג שהיה בעבר שנשים לבשו בגדי נדות וידעו השכנות מה המצב אצל כל אחת כמובא בגמ’ בקדושין פ. ובטושו”ע יו”ד סי’ קפ”ה, כי זה היה בזמנם כאשר הדבר נגע לאנשים רבים שהקפידו לאכול חולין בטהרה ובוודאי לאכילת תרומה וקדשים, אך בזמנינו שאין הדבר נוגע אלא בין אשה ובעלה, אין צורך ואין רגילות שאחרים ידעו, ומובן שיש בזה אי נעימות, אך אין זה מתיר להימנע מלבישת לבן, וע”כ יחשבו על פתרונות אחרים כגון היכן ומתי לכבס שלא יורגש הדבר.

 

הרב יעקב לוי

שעות מענה בבית הוראה שלמות המשפחה:

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*