אישה שבעלה אינו עושה בדיקת חמץ וביטולו היאך תעשה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אישה שבעלה אינו שומר תורה ומצוות, ועל כן אינו עושה בדיקת חמץ או ביטול חמץ, האם יכולה האישה לבטל את חמץ שבביתם או שאינה יכולה? שהרי החמץ שייך גם לבעלה

יש לציין שהאישה פחות מעוניינת לדבר עם בעלה על הנושאים האלו מחמת שהדבר גורם למתיחות בבית אם תתחיל לבקש ממנו למנותה לשליח או לבקש ממנו שיעשה את הביטול:

תשובה: האישה חייבת לבדוק היא את הבית וגם יכולה לבטל את חמצו של בעלה

ולכן תעשה את הביטול ותאמר בביטולה “כל חמירא דאיכא ברשות בעלי ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא” ואם אינה מבינה תאמר בשפה שמובנת לה.

מקורות:

בשו”ע ס’ תלד סע’ ד’ כתב וז”ל: ואם אין האיש בביתו יבטל במקום שהוא ואם אינו עושה כן טוב שתבטל אשתו ע”כ.

ובמ”ב ס”ק יט כתב ותאמר כל חמירא דאיכא ברשות בעלי דידע ביה וכו’ ואם אינה מבינה לה”ק תאמר בלשון שמבינה. וכתב עוד בבה”ל (שם) ודע דעיקר הדין של בטול אשתו במקום שלא צוה אותה ע”ז מפקפקים האחרונים בזה ומ”מ במקום הדחק יש לסמוך ע”ז דאשתו כגופו לענין זה ומסתמא כמו שנתן לה רשות דמי כן משמע מביאור הגר”א וכ”כ בבגדי ישע ומור וקציעה ודה”ח.

ובילקו”י הוסיף עוד סברות לזה שהאישה תבטל את החמץ של בעלה, שמסתמא לא איכפת לבעלה אם תבטל אשתו את החמץ וכל עוד ולא מפריע לו ועושה לאשתו טוב מדוע שלא ירצה בזה.

ובנוסף כתב במחזיק ברכה שכל שמזונתן עליו כגון אשתו ובניו שיש להם רשות לאכול משלו מסתברא לן שיש להם רשות לאכול משלו ומסתברא לן שמסתמא יש להם רשות לבטל.

ואם הבעל מתנגד לביטול החמץ בדווקא תשאל לחכם היאך תעשה.

הרב ינון קצב

דיין בבית דין עוד יוסף חי באלעד ומרבני בית ההוראה בני הישיבות פרדס כץ בני ברק

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*