האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו

הרב עמירם

בן דוד

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אדם המטפל בילדיו האם חייב לעצור ולהפסיק להתפלל

תשובה: פטור מתפילה

כהקדמת מילין יש לומר שאם הילד לא מפריע לתפילה כלל יש מצוה להביאו לבית הכנסת מדין חינוך, אולם כשהילדים קטנים ובדרך כלל יכולים להפריע במהלך התפילה אין להביאם לבית הכנסת כלל. ולכן גם המתפלל בביתו כאשר שומר על ידליו ויודע שהילדים יפריעו לו לתפילה, וקשה לו להתפלל פטור מתפילה.

מקורות:

לעניין להביא ילדים לבית הכנסת ראה במשנ”ב (סי’ צח סק”ג) שכתב בשם השל”ה שלא להביאם אולם אם הגיעו לגיל חינוך אדרבה יביאו ויחנכו שיענה אמן.

אולם אם זה ילדים שמפריעים בין לאביו בין לציבור לא יביאם וגם פטור מתפילה דהרי איתא בירושלמי (ברכות פ”ה ה”א) העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי. וכתב הטור לפרש דכיון שעומד להתפלל מתוך צרכי ציבור היינו כמו שעומד להתפלל מתוך שמחה. מוכח כשיש טרדא לאדם כמו שעוסק בצרכי ציבור לפטור מן התפילה כמבו’ במג”א.

וכ”פ הרמב”ם (פ”ו ה”ח) וז”ל ואם היתה תורתו אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל והיה עוסק בתורה בשעת תפלתו אינו פוסק שמצות תלמוד תורה גדולה ממצות תפלה. וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה. הרי מוכח כשעוסק בצרכי רבים ויש לו טרדא פטור מן התפילה.

ועוד משמע מהרמב”ם שמשווה דין העוסק בצרכי רבים למי שתורתו אומנותו. ואף שכיום לא שייך דין זה כיון שכל מי שתורתו אומנותו נאמר עד דורו של רשב”י וחבריו ולא אנו אך לגבי עסק הציבור כ”ע מודים. וכמו שכתב הכס”מ (ק”ש פ”ב ה”ה) בשם רבנו מנוח וז”ל וכתב ה”ר מנוח ודוקא בדורות הראשונים שהיו עוסקים עם הציבור לש”ש מיהו ליכא ספיקא דהשתא נמי אם עוסקים עם הציבור אפילו להצלת ממונם ואין מי שישתדל בדבריהם אלא הוא שאינו פוסק שהעוסק במצוה פטור מן המצוה עכ”ל.

נמצא דכל שיש לו טרדא כדוגמת עיסוק בצרכי רבים פטור מתפילה. וה”ה לגבי הטרוד בעסק ילדיו שלא גרע מעסק רבים שפטור מן התפילה באופן שיודע שילדיו יפריעו לו. וכן ראינו שכתב באורל”צ (ח”ב פ”ז ת’ כד). מכל מקום טוב שיחזור בתנאי נדבה ויתפלל תפילת תשלומין.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*