כבוד הורים במקום ביטול תורה

הרב ינון קסב
הרב ינון קסב
מורה הוראה

הרב ינון

קסב

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: הורים המבקשים מבנם שיבוא לבקר אותם בערבים, וביקורים אלו הם על חשבון הכולל ערב האם צריך הבן לבטל את הלימוד בערב על מנת לבקרם או שביטול תורה קודם לכיבוד הורים

תשובה: כל מה שמצאנו שתלמוד תורה קודם לכיבוד הורים זה דווקא מתי שגורם לבן ביטול תורה גדול או שמונע ממנו לגדול בתורה בכל חייו.

אך ביקור פעם בשבוע אפילו אם הוא בעיר אחרת אינו מונע מהבן חיי תורה או ממעט את כוחו בתורה, וודאי שחייב ללכת לבקרם, שתורה ניתנה על מנת לעשות, ואינו נחשב לביטול תורה כפי  שמקיים את שאר המצוות על חשבון התורה.

מקורות:

בשו”ע ס’ יו”ד ס’ רמ סע’ יג כתב תלמוד תורה גדול מכבוד אב ואם.

ומקור הדין הוא מזה שיעקב אבינו הלך ללמוד בבית מדרשם של שם ועבר ארבע עשרה שנה ולא ביקר את הוריו כל אותם שנים וכשקיבל את עונש יוסף הצדיק שנחטף ממנו לעשרים ושתים שנים היה על זה שהמשיך לחכות בבית לבן ולא חזר לבקרם הגם שכבר היה נשוי לשתי נשיו ולא חזר מיד לכבד את הוריו וכפי המבואר בגמרא במגילה דף טז ע”ב, ( ויש ללמוד מפה שאדם צריך ליזום מפגשים עם הוריו כדי לכבדם שהרי יעקב אבינו לא התבקש מהוריו לחזור שלא מצינו בגמרא שהתבקש על זאת ואף על פי כן נענש על זה, ואפשר שהיה ברור שבזמן כ”כ מרובה צריך לחזור לבית הוריו ויש לעיין בזה)

ומגמרא זו נפסק בשולחן ערוך שאדם צריך להעדיף ללמוד תורה מלכבד את אביו ואימו.

אך בפתחי תשובה (שם סק’ ח) כתב שכל הדין הנ”ל דווקא מתי שצריך ללכת חוץ לעיר אבל אם הוא בעיר צריך לשרת את אביו ולחזור לתורתו כמ”ש בס’ רמו ס יח’, וכ”כ הפר”ח בליקוטים.

ובס’ רמו מבואר בשולחן ערוך שת”ת שקול כנגד כל המצוות אך אם היה לפניו עשיית מצווה ואין אחר שיעשה אותה צריך לבטל תורה על מנת לקיימה.

ונראה שהבנת דברי הפת”ש הוא שלא נאמר בשולחן ערוך שת”ת קודם לכיבוד הורים אלא א”כ זה פוגע בכל חייו התורניים, וכמו יעקב אבינו שצורת הלימוד ללכת לישיבה הייתה מוכרחת ואם לא היה נוהג כפי שעשה הייתה נפגמת כל חייו התורניים של יעקב, לחזור כל פעם להוריו וכדו’.

אך במידה והוא ביקור פעם בשבוע שאינו פוגע בחייו התורנים של בן אלא מקיים מצוות כיבוד הורים וודאי במציאות של היום שיכול לקחת רכב או תחבורה ציבורית וכל זמן המצווה יקח כמה שעות ודאי וודאי שאינו פוגע בחייו התורניים ואדרבה חייב ללכת לכבד את הוריו בכזה אופן, ואין מקום לומר שת”ת קודם לכיבוד הורים, אלא תורה ניתנה על מנת לעשות.

הרב ינון קצב

דיין בבית דין עוד יוסף חי באלעד ומרבני בית ההוראה בני הישיבות פרדס כץ בני ברק

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*