שמרטפית פחות מגיל מצוות השומרת על ילד בן תשע

אוחיון

חננאל

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה :
הכרתי מהשכונה שמרטפית בת אחד עשרה, ואני מעונינת שתשתמור על בני בן התשע, האם יש בזה איסור ייחוד?

תשובה:
מותר לשמרטפית בת האחד עשרה, לשמור על הילד בן התשע ואין בזה איסור ייחוד.

מקורות:

בשו”ע מבואר שאיסור ייחוד לגדול הוא להתייחד עם בת מגיל שלוש, ואילו לאשה האיסור הוא להתייחד עם בן מגיל תשע. ויש לדון הם יש לאסור לבת בת שתים עשרה להתייחד עם בן מגיל תשע דלכאורה אינם מחויבים במצוות או שמא י”ל דאף שאינם מחוייבים במצוות יש להרגילם לזה מדין מצוות חינוך?

האם יש לאסור את הייחוד אף מתחת לגיל מצוות ומדין חינוך.

ואעתיק את לשון המהרש”ל זל״ק של המהרש”ל  ביש״ש (שלהי קדושין סי׳ כ”ב) כתב בסמ״ג לא גזרו אלא על יחוד שיהא האיש בן  י״ג והאשה בת שלש, והקשה מהרש”ל:  ותימא אם צריכים ליהיות בר עונשין, א'”כ גבי דידה נמי תבעי י”ב שנים ױום אחד, ואי לא בעי בר עונשין אלא שיהיו ראויין לביאה, א״כ גבי זכר נמי תסגי בט׳ שנים ויום אחד, ובע”כ צ״ל דהסמ״ג סבר דעכ״פ צריך שיהא אחד מהם בר עונשין, ואפ״ה אם הוא בן י״ג שנים (שם כתוב י”ב וט״ס הוא וכדאיתא להדיא בדין שבריש הסי׳ שם) אסור להתײחד עם אשה אפילו היא בת ג׳ שראויה לביאה ואם היא בת י״ב שנים אסורה גם כן להתײחד עם מי שהוא בן ט׳ שנים שראוי לביאה וכן משמע מהרמב״ם למעײן בו, עכל”ק. וז”ל הב״ח וכך הלכה כרמב״ם, גדול בן י״ג ויום אחד אסור להתײחד עם הקטנה בת ג’, ױ”א דגדולה בת י״ב שנים ויום אחד אסורה להתײחד עם קטן בן ט׳ ױום אחד. כן כתב הסמ”ג עכ”ל. וכן פסק בדבר הלכה (פ”ב ח) וכן פסק בתורת הייחוד (רבינוביץ פ”א ס”יח)

העולה מהאמור:

שאין איסור ייחוד ברגע ששני הנמצאים בחדר הינם מתחת לגיל מצוות, ולא הרגילו חז”ל  באיסור ייחוד מדין חינוך.