פורום שאלות הלכתיות כלליות - סיום מסכת בטלפון
פורום עמוד ראשי
שאלה: סיום מסכת בטלפון
ד׳ בניסן ה׳תש״פ (29/03/2020)
18:12
האם מותר לצרף מניין בשביל סיום מסכת לתענית בכורות בערב פסח או ע"י וידאו לצערנו אי אפשר לעשות בבית הכנסת
שלום
לשאלה זו ענו 2 מומחים
סיום מסכת דרך הטלפון לפטור מתענית בכורות
הרב שלמה בארי שליט"א
29/03/2020
21:00
לענ"ד בדיעבד אפשר להשתתף בסיום מסכת ע"י פלאפון או כ"ש ע"י וידיאו. שהלא כל הענין של סעודת סיום שיהיה שמח עמו בשעה שמסיים כמבואר בגמ' שבת קיח: ועוד נראה מהגמ' שם פשוט שהמסיים עצמו אף ללא מניין נחשב לו לסעודת מצוה שאביי שהיה ראש ישיבה אמר שיבוא לו שכר על כך שיראה תלמיד שיעשה סיום שיעשה לו יום טוב לחכמים. ולכן יוכל לפטור עצמו מתענית בכורים גם מבלעדי המנין אנשים. ועוד יש לציין שעדיף שיטעם המסיים וכן השומעים מהסעודה, או שבנדון דידן ייחד לו דבר מאכל לאחר ששומע הסיום יאכל ועיין במה שכתבי באורך כל ענים סעודת מצוה זו סקונטרס סעות שלמה ותרוה נחת ושם העלנו שי"א שצריך דוקא אכילת ת וי"א שגם בלא אכל כלום י וא ידי חובה מעצם שמחת השמיעה של הסיום שהוא יום טוב לכל מי שהשתתף בסיום. שוב ראיתי שהובא בשם הגרש"ז אוריעבך שבדיעבד מועיל סיום דרך הפלא. הובא במעדני שלמה ח"א. על אף שבס' הליכות שלמה עמ' קפא הובא בשמו להיפך. והדבר טעון בדיקה. ויש לציין מה שכתב בשו"ת שבות עמי ח"א (סימן י"ג) מה שהביא בשם הגאון הגדול הרב מאיר מזוז שליט"א נר"ו, שסיום מסכת שעושים ברדיו בשירה וזמרה, פוטר את כל השומעים מתענית אבל שמיעת הסיום דרך הטלפון גרידא, אינה פוטרת. עכ"ד. ודבריו אינם מובנים כדי הצורך. אולם אפשר שכוונתו שברדיו יש הרבה שמועים ויש מנים משא"כ דרך הפלא הוא רק ב' בני אדם ואין בכך שמחה וצ"ע. להלכה ולמעשה לענ"ד בדיעבד אפשר לעשות סיום מסכת דרך טלפון שיחת ועידה או שאר דרכי המדיה השונים והמשונים.
סיום מסכת בוידאו
הרב מנחם לוי שליט"א
30/03/2020
09:29
בהחלט אפשר להצטרף עם וידאו לסיום מסכת. אלא שאין לומר קדיש אלא אם יש עשרה באותו מקום.ואז אפשר גם לענות אמן.