פורום עמוד ראשי
שאלה: שאלה בדיי ממונות
ז׳ בשבט ה׳תשפ״א (20/01/2021)
16:56
תוכן הפנייה: שלום וברכה. האם יש סברא לפטור אדם בנזיקין או בהשבת גזלה (בגוונא שהמומר לא יודע שגזלו או הזיקו) במומר מטעם שאם ידע המומר יכול להיות שיתבע אותו לבית המשפט שדנים על פי חוקות הגוים ואז יחייבו אותו בממון שלא כדין על פי חוקות הערכאות תודה. וכמובן אשמח מאוד למקורות תודה
יקיר אסרף
לשאלה זו ענו 5 מומחים
אי תשלום נזקין למומר מחשש לתביעה משפטית
הרב שלמה בארי שליט"א
20/01/2021
17:06
שלום וברכה! אכן כן! אם יש חשש שאם תודיע לאותו מומר הוא יתבע לערכאות ויוציא ממון של כדין אין חיוב להודיעו. אבל מ"מ עליך להבליע לו את תשלום הנזק בדרך שלא ירגיש בכך. עיין בט"ז חושן משפט סי' שס"ט סעיף ו. ודו"ק.
הרב שלמה בארי שליט"א
20/01/2021
17:18
הרב מנחם לוי שליט"א
20/01/2021
18:19
לא איו היתר לא לגלות. כן מותר לאדם לדאוג לעצמו שלא תהיה אפשרות לתובעו מערכאות. אך מהנסיון מודה ועוזב ירוחם, ואנשים מעריכים את היושר ולא תובעים שהגזלן בא מעצמו ומחזיר.
הרב גבריאל דהן שליט"א
17/03/2021
18:31
חייב
הרב גבריאל דהן שליט"א
17/03/2021
18:36
גזל אסור אפילו מגוי במצב שיודע שנגלה ממנו ואם לא יודע אז פטור אבל יהוד אפולו מומר אסור לגוזלו מן התורה