פורום עמוד ראשי
שאלה: שופטים
כ״ו בסיון ה׳תשפ״א (06/06/2021)
09:30
שלום וברכה. רש"י בספר פרק ה פסוק ב ד"ה "בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם" - כשבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על עזבם את ה' והתנדב העם לשוב בתשובה מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה מה הפירוש המילולי כאן פרצות? האם יש הבדל כאן בין המילה פרצות לבין המילה פרצו? רש"י בספר שופטים פרק ה פסוק ג ד"ה "אנכי אנכי" - כפול שמעתי מדרש אגדה (ילקוט שמעוני ב מז) לא קפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבשת הפנים אמר להם הקדוש ברוך הוא סוף שאני פורע לכם כפלים נאמר בסיני (שמות כ ב) אנכי ה' אלהיך בתבור יאמר אנכי אנכי נאמר בסיני (שם) אנכי ה' אלהיך בכרמל יאמר כפול (מלכים א יח לט) ה' הוא האלהים ה' הוא האלהים בימי אליהו איפה כתוב לגבי הר תבור את המילה אנוכי פעמיים? רש"י בשופטים פרק ה פסוק ה ד"ה "הרים נזלו" - כמים נוזלים נמוגו נמוגו כאן זה ירדו? רש"י בשופטים פרק ה פסוק יב ד"ה "עורי עורי דבורה" - לשון שבח כפשוטו התגברי בשירתך ורבותינו אמרו (פסחים סו ב) מפני שנתהללה ואמרה (פסוק ז) עד שקמתי דבורה נסתלקה הימנה רוח הקודש מה הפירוש המילולי כאן נתהללה? תודה רבה! המשך שבוע טוב מבורך מהנה מקסים ומושלם! אני מבקש שזה לא יפורסם באתר
חובב
לשאלה זו ענו 1 מומחים