פורום שאלות הלכתיות כלליות - שמירת הברית וחלומות
פורום עמוד ראשי
שאלה: שמירת הברית וחלומות
כ״ג באדר ה׳תש״פ (19/03/2020)
02:33
שלום כבוד הרב/ הרבנים אני שומר על הברית כבר כמעט חצי שנה ולפעמים בלילה אני חולם על דברים שגורמים לי לקרי לילה (יש לציין שאלו לא דברים שמעסיקים אותי ביום יום ) איך אוכל לגרום לדבר הזה להיפסק ? והאם זה נחשב שפגמתי בברית במכוון?
אנונימי
לשאלה זו ענו 3 מומחים
אנוס רחנא פטריה
הרב אליהו בן סימון שליט"א
19/03/2020
08:36
שלום וברכה! יסוד מוסד בדתינו הוא שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. אנחנו אנשי עשייה ועמל ולא קבלני הצלחות... קרי לילה עשוי להגיע גם ללא הרהורים ביום אלא כדרך טבעית ובריאה של הגוף לאזן את עצמו. ממליץ לך לקרוא מאמר שפירסמתי בשם "חינוך לקדושה באופן רגוע". בשורות טובות! אליהו בן סימון.
שמירת הברית
הרב עוזיאל דיעי שליט"א
19/03/2020
20:36
א. לישון מתוך דברי תורה (תהילים וכו') לישון מתוך טהרה לישון על צד שמאל בתחילת הליליה ולא על הגב או על הבטן. ב. לא נקרא פגם בברית
הרב שלמה בארי שליט"א
23/03/2020
00:32
העצה הטובה ביותר זה לקרוא קריאת שמע על המיטה מילה במילה ובכוונה כמו שניתן ללמוד מדברי הגמ' מס ברכות דף ד. "אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי: מאי קרא - (תהלים פרק ד ה) 'רִגְזוּ וְאַל תֶּחֱטָאוּ אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם עַל מִשְׁכַּבְכֶם וְדֹמּוּ סֶלָה' (בלבבכם –זה ק"ש שנאמר "על לבבך). אמר רב נחמן: (דף ה עמוד א) אם תלמיד חכם הוא אין צריך. אמר אביי: אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי, כגון (תהלים ל"א) 'בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמת'. נראה שלפי רבי יוסי הטעם לק"ש שעל המטה הוא כדי שישן מתוך דברי תורה, וכך יהיה לו הכוח להתגבר על יצרו במשכבו בלילות, שלא יבואו לו הרהורים רעים, וגדול כוחה של תורה ובמיוחד כוחה של קריאת שמע לסייע לו בכך. וכפי שפירשו את הפסוק הנ"ל בגמ' שם "אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר 'רגזו ואל תחטאו'. אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יעסוק בתורה, שנאמר: 'אמרו בלבבכם'; אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יקרא קריאת שמע, שנאמר: 'על משכבכם'; אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יזכור לו יום המיתה, שנאמר: 'ודמו סלה' ". ולפי טעם זה מובן מה שאומר רב נחמן, שאם הוא ת"ח אין צריך לקרוא ק"ש, כי התלמיד חכם בודאי ישן מתוך מחשבות של תורה ולא יחטא. לדעת אביי גם ת"ח צריך לומר פסוקי רחמים, אע"פ שת"ח עסוק בד"ת ואינו צריך לקרוא ק"ש מן הטעם שהזכרנו כדי שישן מתוך ד"ת, אבל פסוקי רחמים גם הוא צריך לומר מפני המזיקין. וזאת מפני שגם בשנתו של אדם ממשיכים רעיונותיו לפעול, ואם ישן מתוך דברי תורה תהיה לו השראה לחלום טוב שהוא כעין נבואה קטנה, כפי שמספרים על צדיקים שהשיגו בחלום חידושי תורה, וקבלו בו תשובות לשאלות שהעסיקו אותם, וכפי שהאר"י הקדוש העיד על עצמו, שהשיג בחלום יותר ממה שהשיג בהקיץ. עוד עצה לחלום דברים טובים - טעם זה לישן מתוך דברי תורה מועיל לא רק כדי להתגבר על היצר הרע, אלא גם באופן חיובי להשרות עליו שמחה של מצווה שתביא לחלום טוב, כפי שמובא הגמרא (פסחים דף קיז ע"א) "ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה. שנאמר (מלכים ב ג) 'ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'. אמר רב יהודה אמר רב: וכן לדבר הלכה. אמר רב נחמן: וכן לחלום טוב". לסיכום יש לקרוא קריאת שמע בכוונה וכן לעסוק מעט בדברי תורה בהצלחה רבה!

תרומה לבית הוראה שערי הלכה ומשפט

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" (באבות דרבי נתן (פרק מ). וכל העמלים עם הצבור (עוסקים בצרכי ציבור)יהיו עמלים עמהם לשם שמים (נתינה לשם נתינת צדקה), שזכות אבותם (של הציבור) מסייעתן (העוסקים עם הציבור) וצדקתם (הצדקה שעושים לצורי ציבור) עומדת לעד (זיכרון לפני ה' תמיד). (פרקי אבות פרק ב משנה ב) ו"צדקה תציל ממות" (מסכת שבת דף קנו)

26 ₪

נציב יומי

52 ₪

נציב שבועי

104 ₪

נציב חודשי

סכום אחר

נציב שעתי

ניתן להקדיש את התרומה:
להצלחה | לרפואה | למציאת שדוך | לפריון | לשלום בית | לפרנסה | לפדיון נפש | לעילוי נשמת | כל דבר אחר