facebook youtube google טל 073-2345-802

כל המבזקים

בשורה טובה עבור הנבחנים ברבנות למבחני "ידין ידין" הוראת שעה עבור מועמדים לבחינות דיינות | כתבה מאת יעקב רווח | 06.08.2018
כתיבה וחתימה טובה | כתבה מאת יעקב רווח | 05.09.2018
תחילת זמן חורף בביהמ"ד "שערי הלכה ומשפט" | כתבה מאת יעקב רווח | 02.10.2018
"חיוב בכבוד חמיו וחמותו" - שיעורו החשוב של הגר"ח שושן שליט"א | כתבה מאת יעקב רווח | 14.10.2018
מה טובו אוהליך יעקב | מאמר מאת -1 | 24.05.2017
חיוב האב במזונות הילדים | מאמר מאת 902 | 06.01.2019
הורחבה פעילות בית ההוראה שע"י שערי הלכה ומשפט | | 09.01.2017
בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" אירח השבוע משלחת רבנים חשובים מארגנטינה. | | 11.01.2017
התמקדו בדברים שבאמת יוצא לכם טוב ממנו | | 01.01.0001