הרב עמירם בן דוד שליט"א

Avatar photo
כיצד-ננהג-כשיש-אזעקה-באמצע-תפילת-שמונה-עשרה

כיצד ננהג כשיש אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה

שאלה: כיצד ננהג כשיש אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה אדם שנמצא באמצע תפילת 18 ויש אזעקה מה עליו לעשות וכיצד ינהג: תשובה: יש לאדם ללכת לחדר מוגן בשתיקה ולהמשיך בתפילתו בחדר מוגן וכמובן שלא יפסיק בדיבור. ואם יש ילד קטן שבוכה ירגיע אותו בין ברכה לברכה בלי לדבר. ובשעת צורך אפשר לעשות תנועה בקול כדי …

כיצד ננהג כשיש אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה לקריאה »

בדין ברכת הטורטיה

בדין ברכת הטורטיה איתא בברכות (מב.) רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא, אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין כי אתא, שמעינהו דקא מברכי המוציא. אמר להו מאי ציצי דקא שמענא דילמא המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו אמרי ליה אין דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין מברכין …

בדין ברכת הטורטיה לקריאה »

מה מברכים על סלט עם שקדים

איתא בגמ’ (ברכות מד.) מתני’ הביאו לפניו מליח (כל דבר מלוח.רש”י) תחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. ושם בגמ’ ומי איכא מידי דהוי מליח עיקר ופת טפלה אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי …

מה מברכים על סלט עם שקדים לקריאה »

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה

שירים בכל ימות השנה איתא בסוטה (מח.) מתני’ משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין וגו’. גמ’ וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב אמר רב הונא בריה דרב יהושע דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר. וכו’ אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר אמר רבא זמרא בביתא …

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה לקריאה »

מה יברך על מאפה ממולא במיני מתיקה

א. איתא בברכות (מב.) רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין כי אתא שמעינהו דקא מברכי המוציא אמר להו מאי ציצי דקא שמענא דילמא המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו אמרי ליה אין דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין מברכין עליה המוציא …

מה יברך על מאפה ממולא במיני מתיקה לקריאה »

האם מברכים שהחיינו על פרי שברכתו “בורא פרי האדמה”

הנה הב”י כתב בשם רבנו מנוח שעל עשב המתחדש אינו מברך שהחיינו שהרי פעמיים מתקיים כל השנה מה שאין כן בקרא (דלעת) וכו’ ועיין לדרכי משה שם (סק”ב) שכ’ בשם המהרי”ל שלא מברכים שהחיינו על ירק חדש כי אין ניכר בין חדש לישן וכ”פ הרמ”א (רכה’ סעי ו’). ולכאורה י”ל אם מתחדשים מזמן לזמן לכ”ע …

האם מברכים שהחיינו על פרי שברכתו “בורא פרי האדמה” לקריאה »

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה

דין שהייה בפלאטה עמדתי ואתבונן בדין פלטה בשבת. ראשית יש לדון לעניין שהייה לצורך הלילה ולא לצורך יום המחר כיון שתלוי שדין שהייה לבוקר יום השבת תלוי בתירוצי הב”י. ויש לדון האם הרי”ף מודה לכך אף שסובר כחכמים ועיין עוד בביה”ל בתחילת סי’ רנג ואכמ”ל. הנה ראש למדברים הוא בשו”ת פנים מאירות (ח”א ססי’ פד) …

האם יש בפלטה מיחזי כמבשל והאם מותר להחזיר מאכל בשבת על גבי הפלאטה לכתחילה לקריאה »