הרב עמירם בן דוד שליט"א

Avatar photo

נר יארצייט ומנהגיו

הדלקת נר יארצייט ומנהגיו האם יש עניין להדליק נר לעילוי נשמת ומה המקור לכך? תשובה: יש עניין להדליק נר ובפרט בשעת הפטירה וכן בשבעה ובשנה וראה בהערה. א. הנה בגמ’ בכתובות (קג.) ת”ר בשעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך נכנסו בניו אצלו אמר להם הזהרו בכבוד אמכם נר יהא דלוק במקומו וכו’ וכתב …

נר יארצייט ומנהגיו לקריאה »

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה

שמיעת שירים בכל ימות השנה איתא בסוטה (מח.) מתני’ משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין וגו’. גמ’ וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב אמר רב הונא בריה דרב יהושע דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר. וכו’ אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר אמר רבא זמרא …

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה לקריאה »

כיצד צריך לכוין רגליו בתפילה ואם לא כיון רגליו האם יצא

כיצד צריך לכווין רגליו בתפילה ואם לא כיוון רגליו האם יצא

שאלה: כיצד צריך לכווין רגליו בתפילה ואם לא כיוון רגליו האם יצא תשובה: צריך שרגליו יהיו שוות [הטעם בדבר עיין במקורות] ואם לא כיוון יצא. מקורות: איתא בברכות (י:) ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב המתפלל צריך שיכוין את רגליו שנאמר ורגליהם רגל ישרה. ובירושלמי (ברכות פ”א ה”א) נחלקו האמוראים, חד …

כיצד צריך לכווין רגליו בתפילה ואם לא כיוון רגליו האם יצא לקריאה »

האם העוסק בצרכי ציבור פטור מתשלומין

האם העוסק בצרכי ציבור פטור מתשלומין

שאלה: אדם שעסק בצרכי ציבור או טיפל בילדיו האם צריך להתפלל תשלומין תשובה: אדם שהיה טרוד בטיפול ילדיו הקטנים ולא יכל להתפלל, ועבר זמן תפילה, טוב שיחזור ויתפלל בתנאי נדבה ובפרט אם לא שמר עליהם כל היום והיה לו זמן שיכל להתפלל אך התעכב מסיבה כזו או אחרת. לכך צריך לחזור להתפלל בתנאי נדבה. מקורות: …

האם העוסק בצרכי ציבור פטור מתשלומין לקריאה »

לתת תבלין לכבד קודם צליה

לתת תבלין לכבד קודם צליה

שאלה: האם מותר למשוך כבד בשמן כמש”כ הרמ”א בסי’ עח, וכן מה הדין לתת עליו תבלינים ובניהם פלפל שחור וכדו’ שהם חריפים קודם הצליה. תשובה: והנה לעניין למשוך בשמן כתב האו”ה כלל ט’ (דין ב) דיש ליזהר שלא לטוח בבצק שום בשר לצלי קודם מליחה משום דהקמח מעכב הדם. א. והנה לעניין למשוך בשמן כתב …

לתת תבלין לכבד קודם צליה לקריאה »

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

שאלה: האם מותר להתפלל מיד אחרי שלמד הלכה או כיון שיש הסיח הדעת ויכול להתבלבל בתפילה ימתין, ומה הדין שצריך להתפלל. תשובה: לכתחילה אין להתפלל סמוך לזמן שלמד הלכה אלא א”כ היא הלכה פסוקה אמנם בדיעבד רשאי להתפלל ואין צריך לחשוש אלא רק לכתחילה וראה בהערה. מקורות: איתא בברכות (דף לא.) תנו רבנן אין עומדין …

להתפלל מתוך הלכה פסוקה לקריאה »

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

שאלה: האם צריך ללכת ג’ צעדים קדימה קודם התפילה, ומה הדין לפסוע אחור קודם, ומתי צריך לעמוד קודם שיתחיל עמידה בתפילת שחרית מנחה וערבית.   תשובה: ילך ג’ צעדים קדימה קודם שיתפלל. ויש נוהגים קודם לחזור ג’ צעדים אחרוה, ובשחרית יעמוד מתי שהשליח ציבור התחיל “תהילות לאל עליו וכו”, ובמנחה משעה שילך השליח ציבור לתיבה, …

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל לקריאה »

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו

שאלה: אדם המטפל בילדיו האם חייב לעצור ולהפסיק להתפלל  תשובה: פטור מתפילה כהקדמת מילין יש לומר שאם הילד לא מפריע לתפילה כלל יש מצוה להביאו לבית הכנסת מדין חינוך, אולם כשהילדים קטנים ובדרך כלל יכולים להפריע במהלך התפילה אין להביאם לבית הכנסת כלל. ולכן גם המתפלל בביתו כאשר שומר על ידליו ויודע שהילדים יפריעו לו …

האם פטור מתפילה ששומר על ילדיו לקריאה »

נעלי הנפטר האם מותרים

נעלי הנפטר האם מותרים

שאלה: האם מותר להשתמש ולנעול נעליים של הנפטר תשובה: הנה הרוצה לחשוש לא לנעול נעלי המת, יחשוש ולא ינעל דווקא את הנעליים שהיו על הנפטר בשעת פטירתו. אמנם מהדין גם זה המקיל יש לו על מי לסמוך בפרט שידע שלא היה לחולה מחלה מדבקת. אמנם שאר הנעלים השייכים לנפטר אינו צריך לחוש ומותר ללובשם. ולעניין …

נעלי הנפטר האם מותרים לקריאה »

תפילה אחורי בית הכנסת

תפילה אחורי בית הכנסת

האם מותר להתפלל מאחורי בית הכנסת וכיצד? תשובה: לכתחילה יש לאדם להתפלל בתוך בית הכנסת באותו כיון שהציבור מתפללין. כיון שבית כנסת הוא מקום רינה ושם תהא תפילה, אמנם אם אינו יכול מחמת סיבה מסויימת יתפלל מחוץ לפתח [כגון שההיכל במזרח והפתח במערב] עם הפנים כלפי ההיכל, או יתפלל בצידי בית הכנסת לכיון שהציבור מתפלל …

תפילה אחורי בית הכנסת לקריאה »

ברכה על לחם מטוגן

ברכה על לחם מטוגן

מה מברכים על לחם מטוגן? תשובה: הברכה על לחם מטוגן תלויה בכמה הבטים הלכתיים, אם הלחם טוגן ויש בו יותר מכזית קודם הטיגון מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ ולא השתנתה ברכתו. אמנם אם הלחם טוגן והיה בו קודם הטיגון פחות מכזית מברכים עליו בורא מיני מזונות.   מקורות: בגמ’ בברכות (לז:) מבואר שעל חביצא …

ברכה על לחם מטוגן לקריאה »

תפילה אחורי בית הכנסת

תפילה אחורי בית הכנסת

כתוב בגמ’ בברכות (ו:) אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב רשעים יתהלכון וכו’ ומכאן למדו חכמים שאסור להתפלל אחורי בית הכנסת [עיין במקורות בהסבר קצר מהו אחורי ביה”כ] ולהלכה האיסור הוא דווקא בשעה שהציבור מתפללים. מקורות: השו”ע (סי’ צ סעיף ז) פסק שצריך לחוש לדעת רש”י ודעת התוספות שלא …

תפילה אחורי בית הכנסת לקריאה »