הרב בן סדיקלר שליט"א

Avatar photo

האם מותר להתפלל דרך מכשיר הטלפון

נשאלו בבית ההוראה ‘שערי הלכה ומשפט’ לקראת ימי החנוכה ובכלל האם אפשר להתפלל מתוך פלאפון כדי לא לשכוח הוספות למיניהם שיש בתפילה, או שמא אסור להחזיק דבר בידיו בשעת התפילה מלבד סידור. איתא במסכת ברכות (כג ע”ב) תנו רבנן: לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל. ע”כ. ופירש רש”י תפילין וס”ת מפני שטרוד …

האם מותר להתפלל דרך מכשיר הטלפון לקריאה »

האם מותר לומר עלינו לשבח בדרך כאשר יוצא מבית הכנסת

נשאלנו במסגרת בית ההוראה האם מותר לצאת מבית הכנסת בשעה שאומר “עלינו לשבח”, שכן ראינו להרבה מתפללים נוהגים כן, או שאע”פ שאין איסור בדבר לא כהוגן הם עושים.   בגודל מעלת אמירת “עלינו לשבח” מצינו לראשונים גם אחרונים ונקדים בדבריהם הנאמרים באמת. הנה הטור (או”ח סימן קלג) מציין שיש לומר עלינו לשבח בסוף תפילת שחרית, …

האם מותר לומר עלינו לשבח בדרך כאשר יוצא מבית הכנסת לקריאה »

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת

נשאלנו במסגרת בית ההוראה “שערי הלכה ומשפט” האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת או שמא יש בזה איסור משום ‘שאלת צרכיו’ שהרי אין לבקש בקשות פרטיות בשבת. מובא בגמרא ירושלמי שבת (פט”ו ה”ג) שאין לאדם לבקש צרכיו בשבת. והוכרע למסקנה שדווקא צרכיו הפרטיים מתוך תפילה פרטית אין לו לאדם לבקש. אך כל תפילה או …

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת לקריאה »

האם מותר להחליף את טיטול לתינוק מול ארון ספרי קודש

קבלנו בבית ההוראה שאלה מהורים אשר מגדלים את ילדיהם בבית קטן, האם מותר להחליף טיטולי התינוקות מול ארון ספרי קודש או נרות השבת כי אין להם אפשרות לעשות זאת בחדר אחר מחמת הצפיפות, או שמא זה אסור מטעם גילוי ערווה וצואה, ויש בזה בזיון לספרים הנמצאים בארון ולנרות השבת.   הנה התורה מבארת לנו לגבי …

האם מותר להחליף את טיטול לתינוק מול ארון ספרי קודש לקריאה »

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה

נשאלתי על ידי אחד משכני האם מותר להניח פלסטר בשבת על חתך, או שמא יש לאסור משום רפואה בשבת. ומה הדין להסיר הפלסטר בשבת, וע”י זה יתלשו כמה שערות במקום החתך. איתא בירושלמי (מסכת שבת פרק במה אישה ה”ב) אמר רבי יוסי מכה שנתרפא נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה ע”כ. והביאו ההגהות מיימוניות בפרק …

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה לקריאה »

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו

בתקופה זו של הקורונה שיש אפשרות בה בתי הכנסיות יסגרו שנית, או לחילופין אדם חולה או מבודד בביתו האם כשמתפלל בביתו צריך שייחד לו מקום מיוחד בבית לתפילה כמו בבית כנסת, או דין זה שייך רק בבית כנסת. וכן גבי כל אדם שמכל סיבה שהיא אינו יכול להגיע לבית הכנסת וצריך להתפלל בביתו. איתא בגמ’ …

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו לקריאה »

האם אפשר להעתיק במבחנים

נשאלתי לגבי אדם העושה תואר או שאר הכשרות ולימודים המצריכים בסופם עשיית מבחן. האם יורשה לו להעתיק ממבחנו של אדם אחר שעושה את תהליך ההכשרה והלימודים יחד איתו? הנה קיימ”ל שכשם שיש איסור אונאה במקח וממכר כך יש איסור מן התורה באונאת דברים כדכתיב (ספר ויקרא פרשת בהר פרק כה פסוק יז) ל֤א תוֹנוּ֙ אִ֣ישׁ …

האם אפשר להעתיק במבחנים לקריאה »