הרב יעקב לוי

Avatar photo
אירוח גוי אצל בני ארץ ישראל ביו”ט שני

אירוח גוי אצל בני ארץ ישראל ביו”ט שני

שאלה: זוג בני ארץ ישראל השובתים ביום טוב בחוץ לארץ, האם מותר להם ביום טוב שני להזמין אורחת גויה, והאם מותר גם לבשל בשבילה? תשובה: מותר לבן א”י השובת בחו”ל להזמין אורח גוי ביו”ט שני ואף להרבות בבישול בעבורו.   הרחבה ומקורות: הגמ’ בביצה כא. דורשת את הפסוק ‘אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו …

אירוח גוי אצל בני ארץ ישראל ביו”ט שני לקריאה »

אשה שלא יכולה לבדוק ביום ראשון של שבעה נקיים

אשה שלא יכולה לבדוק ביום ראשון של שבעה נקיים

שאלה: אשה התקועה בפקק עקב הפגנה… ועליה לעשות בדיקת יום ראשון של שבעה נקיים (ולא עשתה בבוקר), מה עושים במצב כזה? תשובה: יכולה בדיעבד לסמוך על בדיקת מוך דחוק שעשתה אמש, ונשאר בפנים לתוך היום הראשון, ואם תספיק להגיע לביתה תוך שבעים ושתיים דקות לשקיעה עדיף שתבדוק שוב.   הרחבה ומקורות ראשית וודאי שיש להשתדל …

אשה שלא יכולה לבדוק ביום ראשון של שבעה נקיים לקריאה »

בע"ה אשה שלא יכולה לבדוק ביום ראשון של שבעה נקיים שאלה: נשאלתי כחצי שעה לפני השקיעה מאשה התקועה בפקק עקב הפגנה... ועליה לעשות בדיקת יום ראשון של שבעה נקיים (ולא עשתה בבוקר), מה עושים במצב כזה ? תשובה: יכולה בדיעבד לסמוך על בדיקת מוך דחוק שעשתה אמש, ונשאר בפנים לתוך היום הראשון, ואם תספיק להגיע לביתה תוך שבעים ושתיים דקות לשקיעה עדיף שתבדוק שוב. הרחבה ומקורות: ראשית וודאי שיש להשתדל להקדים את הבדיקה כשיש חשש שבהמשך היום לא יסתדר לבדוק, ובפרט כשעושה בדיקה אחת ביום, וכשלא הקדימה ונתקלה כנ"ל במצב לא צפוי התשובה כדלהלן, (וכמו כן הרוצים להשתתף בהפגנה שיחסמו בה כבישים והציבור לא מודע לכך מראש, יכניסו למערכת השיקולים מלבד הצער שגורמים לרבים, גם אפשרות פגיעה בטהרה על כל ההשלכות הנלוות לכך). ולגופו של עניין, ע"פ הנפסק בשו"ע (יו"ד קצ"ו) על האשה מוטל לעשות לכתחילה שש עשרה בדיקות קודם שתטבול: הפסק טהרה, מוך דחוק, ושתי בדיקות בכל יום במהלך השבעה נקיים, ואם יש צורך וע"פ הוראת חכם יכולה להקל בחלקם, אך לא תפחות מבדיקת הפס"ט ובדיקה אחת ביום הראשון ואחת ביום השביעי, וכלשון השו"ע שם ס"ד – 'ואין להקל', ובכל בדיקות אלו צריכה להכניס בעומק בחורים וסדקים וכפי שפסק בשו"ע שם ס"ו. דעת הרמב"ן שרק בבדיקה של הפסק טהרה צריכה בחורין ובסדקין, וכתב הנודע ביהודה (קמא יו"ד ס"ס מ"ו) עפ"ז ובצירוף שיטת רש"י (פסחים פ"א) שספירת לילה מקרי ספירה, וקולות נוספות, לסמוך על בדיקת מוך דחוק שנמצא אצלה עד הלילה ממש, ואף שבאופן כללי אין נוהגין כך, ודעת ב"י שספירת לילה לאו ספירה היא וכשיטת התוס' והרמב"ם, מ"מ בשעת הדחק כנידון הנ"ל נוכל לסמוך ולהקל כדברי הנודע ביהודה. אמנם כשתגיע לביתה או למקום שתוכל לבדוק עד שלוש עשרה דקות לאחר השקיעה וודאי תעשה בדיקה, ויחשב לה כבדיקת יום ראשון, ואפילו עד שבעים ושתיים דקות - זמן רבינו תם, עדיף שתבדוק ויתכן שיעלה לה כבדיקת יום ראשון ממש (עי' בספר טהרת הבית (ח"ב עמ' שט"ו) שהתיר בנזכרה לבדוק ביום השביעי בבין השמשות של רבינו תם מצד ספק ספיקא, ספק שמא הלכה כראשונים שבבדקה ראשון או שביעי (מלבד הפסק טהרה) מועיל, ושמא הלכה כרבינו תם שעדיין יום הוא, ע"ש). ובאופן שלא עשתה מוך דחוק אין ברירה וספירת שבעה נקיים יידחו ביום אחד, ואינה צריכה לעשות שוב הפסק טהרה (ובשעת הדחק גדול כשיש חשש מכשול וכדומה, יש להתייעץ עם מורה הוראה ויתכן שע"פ הבנת פרטי המקרה יוכל להתיר אף ללא בדיקת היום הראשון). . האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו

האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו

שאלה: האם אסיר יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בנתינה לאשתו כשתבוא לבקרו? תשובה: אף שבדרך כלל אין יוצא ידי חובה בנתינת משלוח מנות לאשתו, במקרה זה נראה שיקיים המצוה. הרחבה ומקורות: נאמרו בפוסקים שני טעמים למצוות משלוח מנות:  א. שיהיה כדי סעודת פורים בהרווחה לכל אחד (עי’ תה”ד סי’ קי”א, לבוש תרצ”ה) ב. להרבות …

האם אסיר יוצא ידי חובה במשלוח מנות לאשתו לקריאה »

חיוב נשים במצוות הפורים

חיוב נשים במצוות הפורים

ויכתב מרדכי את הדברים האלה… לקים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה… ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים… והימים האלה נזכרים (בקריאת המגילה) ונעשים בכל דור ודור… וזכרם לא יסוף מזרעם (אסתר ט’).    מצוות אלו שנתחייבו בהם כל ישראל בימי הפורים, …

חיוב נשים במצוות הפורים לקריאה »

הדלקת נרות לגרושה שחזרה לגור בבית הוריה

הדלקת נרות לגרושה שחזרה לגור בבית הוריה

שאלה: אשה (אשכנזיה) גרושה צעירה, שחזרה לגור בבית הוריה, האם חובה עליה להמשיך להדליק נרות שבת?  והאם יחול עליה הקנס המובא בפוסקים במקרה שלא תדליק? תשובה: ראוי מאוד שתמשיך להדליק, ותברך על ההדלקה, אמנם אין עליה חיוב ואחריות בעניין זה כבעלת הבית,  וע”כ אין לה קנס אם שכחה (או הזידה) ולא הדליקה שתוסיף מכאן ולהבא …

הדלקת נרות לגרושה שחזרה לגור בבית הוריה לקריאה »

חשיבות לבישת לבן בשבעה נקיים

חשיבות לבישת לבן בשבעה נקיים

שאלה: נשאלתי מזוג שנאלצים לגור תקופה מסויימת בבית הורי האשה, והאשה אינה רוצה שאמה תדע את מצבה אם מותרת או אסורה, האם יכולה להימנע מסדין לבן ומללבוש לבן בשבעה נקיים, כדי שאמה לא תבחין בכך בכביסה?   תשובה: אין זו סיבה מספקת להימנע מלבישת לבן, וימצאו פתרון יצירתי היכן או מתי לכבס באופן שלא יורגש …

חשיבות לבישת לבן בשבעה נקיים לקריאה »

לבוש האשה בזמן נדתה

לבוש האשה בזמן נדתה

שאלה: נשאלתי אם מותר לאשה בימי נדתה ללבוש מכנסיים בתוך ביתה בפני בעלה? תשובה: בימי נדתה אסור הבעל להסתכל באשתו במקומות המכוסים, וממילא כאשר לבושה במכנסיים צנועות אין איסור, אמנם אם מרגיש שצורת לבוש זו גורמת לו לגירוי, יגדרו עצמם בכך.   הרחבה ומקורות: באופן כללי נהגו בנות ישראל איסור בלבישת מכנסיים, יש פוסקים שאסרו …

לבוש האשה בזמן נדתה לקריאה »

ברכה על פירות בסעודה

ברכה על פירות בסעודה

שאלה: במשפחתינו נהוג לאכול פירות בארוחת ערב בליל ט”ו בשבט, האם יש לברך על הפירות או שנפטרו בברכת הפת? תשובה: בדרך כלל אכילת פירות בט”ו בשבט אינם באים כעיקר הסעודה אלא כקינוח ויש לברך עליהם ברכה ראשונה, אך ברכה אחרונה יפטרו בבהמ”ז הכלל הוא שדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא …

ברכה על פירות בסעודה לקריאה »

טבילה בשבת כשבעלה לא נמצא

טבילה בשבת כשבעלה לא נמצא

שאלה: אשה (ספרדיה) שזמן טבילתה בליל שבת ובעלה לא בעיר האם תוכל לטבול בשבת על אף שבעלה לא נמצא? נשאלתי מאשה (ספרדיה) שזמן טבילתה בליל שבת, ובעלה במילואים ויחזור רק אחרי שבת, היא בכל אופן מעדיפה לטבול בליל שבת שאז יש לה מי שישמור על הילדים, וגם רוצה כבר לטבול ולדעת שהיא ‘אחרי זה’ (כלשונה), …

טבילה בשבת כשבעלה לא נמצא לקריאה »

נישואין-בעשרה-בטבת

נישואין בעשרה בטבת

שאלה: האם מותר להתחתן בעשרה בטבת? תשובה: לכתחילה אין ראוי לקבוע בו חתונה אך אין בזה כל איסור ונראה שיש לחלק בין שלוש אפשרויות: א. אם החופה ביום הצום והשמחה נמשכת בלילה שאחריו, מותר, ואם יש אפשרות בקלות לדחות החופה לאחר השקיעה, עדיף. ב. חופה בליל הצום נחלקו הפוסקים אם הדבר ראוי, וא”כ האם ראוי …

נישואין בעשרה בטבת לקריאה »

אשתו-כגופו-ודין-מהדרין-במצוות-נר-חנוכה

אשתו כגופו ודין מהדרין במצוות נר חנוכה

במצוות נר חנוכה מצינו כמה דברים יחודיים שאינם מצויים במצוות אחרות:  א. ‘אשתו כגופו’ ויוצאת לגמרי בהדלקת בעלה, ואף לבני אשכנז הנוהגים שכל בני הבית מדליקים מדין מהדרין, באשה אין דין זה. ב. מלבד דין ההידור הרגיל שקיים בכל מצוה מדין ‘זה א-לי ואנוהו’ להדר במנורה יפה וכו’ ישנו דין מהדרין בעצם קיום המצוה (מוסיף …

אשתו כגופו ודין מהדרין במצוות נר חנוכה לקריאה »

הדלקת-נר-חנוכה-בן-קודם-האב

הדלקת נר חנוכה בן קודם האב

שאלה: נשאלתי מבחור (אשכנזי) אשר סמוך על שולחן אביו, ובלילות חנוכה חוזר אביו לביתו בסביבות השעה עשר ואז מדליק נרות, האם ידליק נר חנוכה בזמן או ימתין לאביו שאלתו הייתה מבחינה מוסרית מחמת חשש פגיעה באביו שאולי יראה בכך רמז וביקורת שאינו נוהג כשורה. אמנם לכאורה יש לדון גם מבחינה הלכתית, הרי בעצם בהדלקת האב …

הדלקת נר חנוכה בן קודם האב לקריאה »