איסור ערוות אחותו

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אחותו

ויקרא יח א

איסורי עריות