איסור ערוות אחות אשתו

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אחות אשתו

ויקרא יח יח

איסורי עריות