קטגוריות נושאים: איסור תשמיש המיטה

איסור
תשמיש המיטה

​עירובין סג: כל זמן שארון ושכינה שרויין במקום אסורים בתשמיש המיטה. ופירש במהש"א במקום וז"ל "ענינו עמו אנכי בצרה בעת מלחמה ואמרינן בפ"ק דתענית אסור לאדם שישמש מיטתו בשני ריעבון וה"ה בכל שאר עת צרה עכ"ל מבואר דכיון שאיירו שם בעת מלחמה א"כ אסורים לשמש, וכן בכל שאר צרה ישנה הלכה זו ובמהר"ל מפראג בחידושי …

איסור
תשמיש המיטה
לקריאה »