קטגוריות נושאים: אל תרבה שיחה

אל תרבה שיחה

​עירובין נג: ר' יוסי הגלילי הווה קאזיל באורחה אשכחה לברוריה, אמר לה באיזה דרך נלך, אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד. הקשה בחידושי בן יהוידע דא"כ הו"ל לרבי יהושע בן חנינא כשדיבר עם התינוק ושאלו איך הולכים לעיר הו"ל לקצר רק "באיזו לעיר" …

אל תרבה שיחה לקריאה »