קטגוריות נושאים: המניעה מלשבח אשה אחרת

המניעה מלשבח
אשה אחרת

​עירובין נג: אמר ר' יהושע בן חנינא מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוקת ותינוק… נשקתיו על ראשו וא"ל אשריכם ישראל עכ"ל ובחידושי בן יהוידע הקשה דמאחר שנתן שבח לשלשתם באומרו נצחוהו למה לא שבח לאשה ולתינוקת כמו ששבח לתינוק שאמר לו אשריכם ישראל כי בשלמא נשיקה א"א לעשות להם מפני שהם נקבות אבל למימר …

המניעה מלשבח
אשה אחרת
לקריאה »