קטגוריות נושאים: המקור להדרכה לנישואין

המקור להדרכה לנישואין

יבמות סב ב ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך איוב ה כד.