קטגוריות נושאים: השמחה שבנישואין

השמחה שבנישואין

יבמות סב ב אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב (דברים יד – כו) ושמחת אתה וביתך.