קטגוריות נושאים: חובת פסיקה באשתו נידה

חובת פסיקה באשתו נידה

​עירובין סג: ומדברי ר' יוסף דאמר "אפילו באשתו נדה" כתב במשכן ישראל בעמוד ל' הערה 10 וזה דבריו היוצא לדרך ואשתו נדה כתבו התוס' ביבמות סב: ד"ה חייב כשם ר"א אם הוא רחוק ממנה לא יוצא לדרך אלא א"כ ישוב אליה ויפקדנה בשאר דברים וידבר על ליבה כלומר אפילו הוא במקום אחר צריך לשוב לפוקדה …

חובת פסיקה באשתו נידה לקריאה »