קטגוריות נושאים: חומרת בן ט' מידות

חומרת בן ט' מידות

​עירובין ק: איתא ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצווה… וא"ר יהושע בן לוי כל הכופה את אשתו לדבר מצוה הווי ליה בנים שאינם מהימנים, עכ"ל. ובמהרש"א במקום כתב וז"ל "ובסוף פרק ואלו מותרים חשיב בני אנוסה בכלל ובכותי מכם המורבים.. מהאי טעמא דאינם מהוגנים. רואים דזה הווי …

חומרת בן ט' מידות לקריאה »