קטגוריות נושאים: כסותה של האשה

כסותה של האשה

​שבת קמא: לא יצא קטן במנעל גדול… ואין יוצאים במנעל חדש באיזה מנעל אמרו במנעל של אשה " ופירש רש"י כדמפרש ואזיל שלא יצאה בו. מבעוד יום ובאשה קיימינן דאשה מקפדת אם אינו מכוון למדת רגלה מבואר בתכונת האשה שבעינן שמה שהיא לובשת ונועלת שיהא מונח למידתה. וכשזה אינו היא יכולה להחליפו ולהוציאו מרגלה.