קטגוריות נושאים: פסיקה בדיני כתמים

פסיקה בדיני כתמים

​עירובין סג: בספר בניהו בספור הנ"ל מוכח דבהלכות נידה בדיני כתמים צריך החכם לבדוק ולחקור ולא לפסוק מיד. עי"ש דכתב כך וז"ל "ולא יעשה כאותו חכם הראשון למהר לאסור האשה ולא המתין לעשות דרישה וחקירה בענין, ולכן יש לתרץ מה דלכאורה קשה דהרי נפסקה ההלכה "דחכם שאסרו אין חבירו רשאי להתיר" וא"כ פה הלכה לחכם …

פסיקה בדיני כתמים לקריאה »