חודש: א׳ בסיון ה׳תשפ״ב (מאי 2022)

מה מברכים על סלט עם שקדים

איתא בגמ' (ברכות מד.) מתני' הביאו לפניו מליח (כל דבר מלוח.רש"י) תחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. ושם בגמ' ומי איכא מידי דהוי מליח עיקר ופת טפלה אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי …

מה מברכים על סלט עם שקדים לקריאה »

אהבת ה'

הציווי לאהבת ה' "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" שם דגש על הלב הנפש והממון, אפשר לומר שכוונת הכתוב כנגד שלשה מידות הכלולות בגדרי האהבה, הרגש-חמדת הלב, הנפש-חמדת הנפש והממון-חמדת הממון.  כנגד הרגש, בא ללמד עד כמה השיעור שצריך לצאת ידי חובת אהבת ה' ? אמר הכתוב בכל לבבך, לאהוב את …

אהבת ה' לקריאה »

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה

שירים בכל ימות השנה איתא בסוטה (מח.) מתני' משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין וגו'. גמ' וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב אמר רב הונא בריה דרב יהושע דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר. וכו' אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר אמר רבא זמרא בביתא …

האם מותר לשמוע שירים בכל ימות השנה לקריאה »

שמיעת ברכות ברמקול או בטלפון

שאלה קבוצת מטיילים נוסעים באוטובוס והגיע העת לומר תפילת הדרך, האם אחד הנוסעים יכול לומר תפילת הדרך ברמקול ולהוציא את המטיילים ידי חובה? תשובה בגמ' ברכות (מז.) מבואר דאין לענות אמן יתומה והיינו שלא שמע הברכה אלא שמע שעונים אמן והצטרף לעניית אמן, והקשו הראשונים מגמ' במסכת סוכה (נא:) שם מבואר שבאלכסנדריה של מצרים היה …

שמיעת ברכות ברמקול או בטלפון לקריאה »

מה יברך על מאפה ממולא במיני מתיקה

א. איתא בברכות (מב.) רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין כי אתא שמעינהו דקא מברכי המוציא אמר להו מאי ציצי דקא שמענא דילמא המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו אמרי ליה אין דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין מברכין עליה המוציא …

מה יברך על מאפה ממולא במיני מתיקה לקריאה »

טיול לאבל תוך שלשים יום מיום הקבורה ובתוך י"ב חדש

נשאלתי על ידי אבל ל"ע האם רשאי לצאת לטיול או לקברות צדיקים, תוך שלשים יום וי"ב חדש בתוך שנת האבלות. תשובה. (א) איתא בירושלמי (פרק ג' דמועד קטן הלכה ח', דף י"ט.): "על כל המתים אסור לילך בסחורה עד ל' יום, על אביו ואמו עד שיגערו בו חבריו ויאמרו לו צא עמנו. על כל המתים …

טיול לאבל תוך שלשים יום מיום הקבורה ובתוך י"ב חדש לקריאה »