שערי הלכה ומשפט https://www.shoam.org.il/ בית דין ובית הוראה ארצי Wed, 29 Nov 2023 12:42:53 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.1 מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכהhttps://www.shoam.org.il/21743/ https://www.shoam.org.il/21743/#respond Wed, 29 Nov 2023 12:13:30 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21743שאלה: נשאלתי מחתן (אשכנזי) שמתחתן בחנוכה האם ידליק בבית הוריו קודם שיוצא לחתונתו או לאחר החתונה בביתו, או אולי בשניהם?                              שאלה זו שייכת כמובן גם בחתן ספרדי אם יצא ידי חובה בהדלקת אביו או שעליו להדליק בביתו לאחר החתונה? תשובה: חיוב …

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה לקריאה »

הפוסט מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21743/feed/ 0
טבילה במקווה עם תאורה יחסית דלה בליל שבתhttps://www.shoam.org.il/21736/ https://www.shoam.org.il/21736/#respond Wed, 29 Nov 2023 10:48:25 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21736שאלה: נשאלתי ע”י בלנית בליל שבת. התאורה במקוה כבתה ונותרה רק תאורת חירום דלה יחסית,  האם ניתן לטבול בו. ואם כן , איך לעשות זאת? תשובה: במידה ולא ניתן להשיב את החשמל באופן המותר ע”י גוי, בלא לעבור על איסור אמירה לגוי. נצטרך כמובן למצוא את הדרך לקיים את הטבילה במצב הנוכחי. ראשית, יש כמובן …

טבילה במקווה עם תאורה יחסית דלה בליל שבת לקריאה »

הפוסט טבילה במקווה עם תאורה יחסית דלה בליל שבת הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21736/feed/ 0
שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בוhttps://www.shoam.org.il/21689/ https://www.shoam.org.il/21689/#respond Sun, 26 Nov 2023 13:08:05 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21689שלבים ואופנים לקיום הציווי “ודבקת בו” בפרק זה נעסוק באופנים המוצעים בספרות חז”ל כדרך לעלייה “בסולם המעלות” העולה בית אל “ללכת בדרכיו ולדבקה בו”. עלייה בסולם הדבקות בה’ כתהליך עבודה הדרגתי עניין ההדרגתיות בעבודת ה’ הוזכרה במקומות שונים בספרות חז”ל. בזוהר הקדוש מסופר על אברהם אבינו ע”ה “(1)בא וראה אברהם התקרב אליו ותשוקתו הייתה כל …

שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו לקריאה »

הפוסט שלבים ואופנים לקיום הציווי ודבקת בו הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21689/feed/ 0
תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’https://www.shoam.org.il/21671/ https://www.shoam.org.il/21671/#respond Sun, 26 Nov 2023 10:13:04 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21671תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ בפרק זה נעסוק בתכונות והמידות העיקריות המובאות בחז”ל הראויות שיהיו באדם החפץ להדבק בה’, ומנגד בתכונות והמידות המונעות את האדם מלהתקרב לדבקות בו יתברך. כמו כן נדון בפעולות שראוי שהאדם מבקש ה’ ירגיל את עצמו בהן. המידות הבסיסיות הראויות שימצאו  באדם המבקש ה’ אדם הפועל לתיקון מידותיו בעבודה יומיומית, מכשיר …

תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ לקריאה »

הפוסט תכונות מידות ופעולות למבקשי ה’ הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21671/feed/ 0
להדבק בה’ באמצעות עליית נשמהhttps://www.shoam.org.il/21645/ https://www.shoam.org.il/21645/#respond Thu, 23 Nov 2023 13:59:54 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21645הקדמה: בכל לילה בעת שאדם ישן את שנתו, מתחולל תהליך מופלא בו מתחדשת הנשמה בפעולה טבעית לא מודעת. בפרק זה ננסה להבין את התהליך ונבחן כיצד ניתן לתעל אותו לטובת עילוי ותוספת קדושה לנשמה. בהמשך הפרק נציע אפשרויות נוספות לביצוע תהליך זה באופן יזום ומודע.   ירידת הנשמה בכל בוקר מחדש בכול בוקר, עם קומו, פותח …

להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה לקריאה »

הפוסט להדבק בה’ באמצעות עליית נשמה הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21645/feed/ 0
לעובדו באמצעות התפילהhttps://www.shoam.org.il/21624/ https://www.shoam.org.il/21624/#respond Thu, 23 Nov 2023 09:37:53 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21624לעובדו באמצעות התפילה נצטווינו בתורה לעבדו, הציווי נכפל מספר פעמים בתורה, באמרו ”ועבדתם את ה’ אלהיכם(1)”, וכן “ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה‘(2)“ וכן אמר הכתוב ”ואותו תעבודו(3)”. “ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם(4)” וכן” ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון(5)”       כתוב במדרש(6) “לעבדו” – זו תפילה. שואל המדרש: זו תפלה, או אינו אלא …

לעובדו באמצעות התפילה לקריאה »

הפוסט לעובדו באמצעות התפילה הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21624/feed/ 0
דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’https://www.shoam.org.il/21604/ https://www.shoam.org.il/21604/#respond Thu, 23 Nov 2023 08:33:02 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21604דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ (1) בחלק זה נעסוק בפעולות המסייעות להתרוממות החלקים הרוחניים באדם בסולם להדבקות בה’. באמצעות פעילות מחשבתית, ההתבוננות ודימוי מובנה. פעולות  היוצרות יחד מצב תודעתי עמוק וחיבור גבוה העשויים להביא להתרוממות החלקים הרוחניים באדם. הפעולות המובאות כאן אינן בגדר המלצה “הלכה למעשה” לכל אדם, אלא מיועדות לת”ח המודרכים ע”י רבנים בקיאים …

דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ לקריאה »

הפוסט דרכי פעולה ומיומנויות לדבקות בה’ הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21604/feed/ 0
ללכת בדרכיוhttps://www.shoam.org.il/21585/ https://www.shoam.org.il/21585/#respond Wed, 22 Nov 2023 12:43:31 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21585נצטווינו ללכת בדרכיו הליכה בדרכי ה’, היא מצוה אמצעית למטרה התכליתית לדבקה בו,  יחד עם זאת הינה ציווי העומד בפני עצמו, כפי שמובן המשמעות מהפסוקים: “ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך(1)“. “כי אם שמר תשמרון …

ללכת בדרכיו לקריאה »

הפוסט ללכת בדרכיו הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21585/feed/ 0
האם אשה יכולה לקשור ציציות לחייליםhttps://www.shoam.org.il/21578/ https://www.shoam.org.il/21578/#respond Tue, 21 Nov 2023 11:17:27 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21578נשאלתי: בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החיילים שיצאו לחזית ביקשו ציציות, ובעקבות העומס שנוצר, נדבה רוחם של נשות החייל לעזור בקשירת הציציות, האם הדבר מותר? תשובה: מותר לכתחילה לנשים לקשור את הציציות למען החילים ויהי רצון שזכות המצווה תהיה להצלחת החיילים שינצחו ולא יפגעו. וראוי שהגבר יטיל את הציציות בבגד ויעשה קשר ראשון, אם זה מתאפשר בקלות.  …

האם אשה יכולה לקשור ציציות לחיילים לקריאה »

הפוסט האם אשה יכולה לקשור ציציות לחיילים הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21578/feed/ 0
רוח רעה במיטת קומותייםhttps://www.shoam.org.il/21566/ https://www.shoam.org.il/21566/#respond Tue, 21 Nov 2023 10:27:19 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21566שאלה: בביתי יש מיטת קומתיים שעליהם ישנים הילדים גדולים, ואחד מהילדים יישן על המיטה העליונה ביום, ובשעה שהוא יישן בא אחד מהילדים והניח חטיפי מאכל במיטה התחתונה, לאחר שהתעורר הילד משנתו התעוררה שאלה אם מותר לאכול מהחטיפים משום חשש רוח רעה, כמבואר בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קטז סעיף ה) שלא להניח אוכלים תחת …

רוח רעה במיטת קומותיים לקריאה »

הפוסט רוח רעה במיטת קומותיים הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21566/feed/ 0
קניית פרחים לאשה כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מhttps://www.shoam.org.il/21529/ https://www.shoam.org.il/21529/#respond Mon, 20 Nov 2023 11:34:10 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21529שאלה: האם מותר לקנות (ולמכור) פרחים לנוי בערב שמיני עצרת כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ (ומסתבר שאין נחשב כדבר הכרחי שיהיה בו ההיתר של צורך המועד)? תשובה: מותר לקנות, ונראה שבערב שמיני עצרת מותר אף למכור בפרהסיא. הרחבה ומקורות: ראשית נתייחס למצב שנקטף ע”י גוי: יש לידע כי איסור אמירה לעכו”ם נאסר בחוה”מ כבשבת ויו”ט, …

קניית פרחים לאשה כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ לקריאה »

הפוסט קניית פרחים לאשה כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21529/feed/ 0
הרחת בושם אשתו נדהhttps://www.shoam.org.il/21520/ https://www.shoam.org.il/21520/#respond Mon, 20 Nov 2023 10:46:11 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=21520שאלה: האם מותר לבעל להתכוין להריח את הבושם שעל גופה ובגדיה של אשתו בימים אשר איננה טהורה. תשובה: אין לבעל להתכוין להריח את ריח הבושם אשר נמצא על גופה של אשתו בזמן אשר איננה טהורה, שדבר זה עלול להביאם לידי איסור. הנה הרמב”ם (פרק ט מהלכות ברכות הלכה ח) כתב בשמים של ערוה מן העריות …

הרחת בושם אשתו נדה לקריאה »

הפוסט הרחת בושם אשתו נדה הופיע לראשונה ב-שערי הלכה ומשפט.

]]>
https://www.shoam.org.il/21520/feed/ 0