מקורות: ברכות דף ו

חוסר יראת שמים

​ברכות ו: וא"ר חלבו אמר רב הונא "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות , ואמר ר' חלבו כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, שנאמר "סוף דבר הכל נשמע.." כי זה כל האדם מאי "כי זה כל האדם" ? אמר ר' אלעזר אמר הקב"ה כל העולם לא נברא אלא בשביל זה" …

חוסר יראת שמים לקריאה »