מקורות: ברכות יח

קטטה מביאה
לידי עניות

ברכות יח: מעשה בחסיד אחד שנתן דינר אחד לעני בערב ר"ח והקניטתו אשתו , וביאר המהרש"א דלכך נהיה עני ע"ז שהקניטתו אשתו. וביאר עוד דכל המעשה עם ד' הרוחות היה בחלום, ורצה אותו חסיד לידע איך להזהר מלהיות עני ע"י שיראה בחלומות , עי"ש באורך הסברו היוצא מהנ"ל דקטטה בבית מביאה לידי עניות ועיין עוד …

קטטה מביאה
לידי עניות
לקריאה »