מקורות: יבמות דף סב

המעלות שזוכה
האיש בזכות הנישואין

בזכותה זוכה להרבה מעלות לא רק גשמיות שהוא מסדר בחייו, אלא גם מעלות רוחניות. כמו שכתוב ביבמות (דף סב:) אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה וכו'. במערבא אמרי בלא תורה, בלא חומה וכו', דכתיב: "נקבה תסובב גבר" וכו', והיינו שהיא שומרת אותו שלא …

המעלות שזוכה
האיש בזכות הנישואין
לקריאה »