מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

במה עוזרתו

יבמות (דף סג.) אשכחיה רבי יוסי לאליהו אמר לו, כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם. אמר לו, אדם מביא חטין, חטין כוסס? פשתן,

קרא עוד »