מקורות: יבמות דף סג

הדרכה לנישואין שניים

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.

דיינו שמגדלות ומצילות

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.

במה עוזרתו

יבמות (דף סג.) אשכחיה רבי יוסי לאליהו אמר לו, כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם. אמר לו, אדם מביא חטין, חטין כוסס? פשתן, פשתן לובש? לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו? הרי שעל ידה זוכה גם לרוחניות, להאיר עיניו בתורה ובעבודת השם, וגם לגשמיות שמעמידתו על רגליו.