מקורות: יבמות סא

זקן עם ילדה

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו. ופירש רש"י שאסור כיון שהאשה צמאה לתשמיש והזקן שבע מתשמיש ויש חשש תזנה תחתיו.

אשה עם ילד

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו. ופירש רש"י שאסור כיון שהאשה צמאה לתשמיש והילד רווה ואינו צמא לתשמיש ויש חשש שתזנה תחתיו.