מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

השמחה שבנישואין

יבמות סב ב אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב (דברים יד

קרא עוד »

המקור להדרכה לנישואין

יבמות סב ב ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום

קרא עוד »