מקורות: עירובין מא

חיוביות באשה רעה

עירובין מא: ת"ר ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו… למאי נפ"ק למבעי רחמי עליהו… וי"א אף מי שיש לו אשה רעה.. למאי נפ"ק לקבולי מאהבה עכ"ל. ובספר בניהו פירש וז"ל "קאי על אשה רעה, למה נפקא מינה הוצרך התנא להודיע זה והשיב "לקבולי מאהבה" כי אותם שהם באים עליו בידי שמים …

חיוביות באשה רעה לקריאה »