מקורות: שבת כג

נר ביתו
משום שלום בית

שבת כ"ג: "נר ביתו עדיף מנר חנוכה". וביארה בגמ' משום שלום ביתו וביאר רש"י וז"ל "והכי אמרינן לקמן ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר שבת שבני ביתו מצטערין לישב בחושך עכ"ל ומבואר דשלום בית ראוי שיש להם צער ליישב בחושך. והנה במ"ב בסימן תרע"ח אות כ' כתב י"א דבזה"ז שמדליקים בפנים יקנה לנר חנוכה שהרי …

נר ביתו
משום שלום בית
לקריאה »