מקורות: שבת לב

חשיבות השלום בית

שבת לב. תניא ר' נחמיה אומר בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים" וביאר רש"י שנאת חינם-שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנואתו ושונאו עכ"ל. מוכח שאם היה בו דבר עבירה היה מותר לשנאותו, אך מצד שלא מצא בו בכ"ז שונאו ממילא …

חשיבות השלום בית לקריאה »