מקורות: שבת נה

איסור מניעת פו"ר

שבת נה: אמר ר' שמואל בן נחמני א"ר יונתן כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה… מקיש חפני לפנחס מה פנחס לא חטא אף חפני לא חטא אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, שמתוך ששהו את קיניהם שלא הלכו להם אצל בעליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום וצ"ב בזה. ובחידושי בן יהוידע …

איסור מניעת פו"ר לקריאה »