מקורות: שבת סב

ג' סוגי בקשות

גמ' שבת סב: "וה"מ דאית ליה" ועיין במהרש"א במקום דכתב דווקא יש לו דאל"כ מה שייך לומר שמביאו לעניות הרי כבר עכשיו הוא עני. ותירץ שם דאיירי דאית ליה כל צרכו ויש לו גם לקנות תכשיטיה ולא רצה לקנות לה, וצ"ב בסברה זו. ובחידושי בן יהוידע ביאר: דיש ג' דרגות בנשים, יש נשים שצריכים ללכת …

ג' סוגי בקשות לקריאה »